Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 7. mai 2010

I statsrådet i dag vart det blant anna fordelt 1 558,4 millionar kroner i spelemidlar til idrettsføremål for 2010.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. mai 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 120 S (2009-2010)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE)

Meld. St. 16 (2009-2010)
Noregs deltaking i den 64. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 63. generalforsamlinga i FN

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 122 L (2009-2010)
Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Miljøverndepartementet

Prop. 121 L (2009-2010)
Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2010 til lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om kredittavtaler for forbrukere mv.).
Lovvedtak 47 (2009-2010)  Lov nr. 15
Loven trer i kraft 11. juni 2010.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om kredittavtaler mv.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4.      Styrer, utval

Arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes til Statens seniorråd for perioden 2010-2013:
Ivar Leveraas, Oslo (leder)
Randi Bjørgen, Oslo (nestleder)
Ragnhild Queseth Haarstad, Grue
Terese Folgerø, Tromsø
Wenche Malmedal, Trondheim
Karin Stoltenberg, Oslo
Rita Kumar, Trondheim
Anna Inga Hilsen, Oslo
Einar A. Eriksen, Tromsø
Erik Råd Herlofsen, Oslo
Henry Høgmo, Gratangen
Morten J. Danielsen, Snåsa
Florentino Bulnes, Bergen

Norsk pensjonistforbund:
Liv Thun, Steinkjer
Harald Olimb Normann, Bærum
(Pressemelding)

5.      Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret, brigader i Hæren og til brigader i Luftforsvaret fra 1. juni 2010.
(Pressemelding)

Kontreadmiral Jørgen Berggrav beordres til tjeneste i stillingen som Norsk militær representant ved Allied Command Operations ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Nemndleder Unni Sandøy utnevnes til statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Avdelingsdirektør Nina Økland utnevnes til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Arkivleder Knut Løkstad utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Nina Rør konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Mona Aarhus utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av Haag-konvensjonen av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie.

Statsgaranti for de eksponater som lånes ut fra Norge til samtidskunstutstillingen Norse Soul på American University Museum – Katzen Art Center i Washington D.C. for perioden fra og med 19. mai 2010 og til og med 10. november 2010.

Kulturdepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2009 til idrettsformål, totalt
kr 1 558 400 000, fordeles i 2010.
Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalte spillemidler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Glommens og Laagens Brukseierforening gis tillatelse til regulering av Elgsjø i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag og Marsjø i Folldal kommune i Hedmark.

 

 

Til toppen