Historisk arkiv

Historisk arkiv

Bedre tilgang til kart og geografisk miljøinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har lagt fram forslag til ny geodatalov som skal sikre tilgang til geografisk miljøinformasjon nasjonalt og over landegrensene. Kart og geografisk miljøinformasjon skal være tilgjengelig via elektroniske tjenester på internett døgnet rundt.

- Tilgang til pålitelig geografisk informasjon er nødvendig for å ta gode miljøpolitiske beslutninger. Hvis vi skal gjennomføre tiltak som beskytter mot forurenset grunn, må vi vite hvor forurensningen er. Skal vi studere villreinens levevis, må vi vite hvor villreinen trekker. Loven vil sørge for at slik informasjon blir bedre tilgjengelig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Kart og geografisk miljøinformasjon er viktig offentlig informasjon. Elektroniske kart og satellittnavigasjon er tatt i bruk på en lang rekke områder, blant annet på sjøen, i biler og mobiltelefoner og på internett, både i privat og profesjonell sammenheng.
 
Loven vil gjennomføre et nytt punkt i EØS-avtalen om infrastruktur for geografisk miljøinformasjon i Europa. Fagmyndighetene i de enkelte landene skal opprette elektroniske tjenester for tilgang til slik informasjon. Tjenestene skal være tilgjengelige for alle og gjøre det mulig for myndighetene å dele data lokalt og over landegrensene.

- Hvis en bjørn går over grensa fra Norge til Sverige, er det ikke selvsagt at Direktoratet for naturforvaltning får informasjon fra svenske myndigheter om bjørnens bevegelser. Direktivet vil sikre at myndighetene samarbeider om utveksling av data også over landegrensene. Dette er et viktig framskritt, sier Erik Solheim.

Loven er først og fremst et system for å dele data mellom offentlige myndigheter.  I Norge har vi gode systemer for dette allerede, og de gode samarbeidsmodellene i Norge har vært et eksempel for resten av Europa. Det er en stor fordel å få samarbeidet formalisert i en lov. Loven vil også bedre tilgangen til geografisk miljøinformasjon for privatpersoner og næringsliv.

Eksempler på eksisterende offentlige karttjenester for geografisk miljøinformasjon: