Rekordmange bedrifter søker SkatteFUNN

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Langt flere bedrifter søker SkatteFUNN for sine innovasjonsprosjekter enn tidligere. I 2014 økte antall søknader i landbruks- og matsektoren med henholdsvis 50 prosent for skog og tre-sektoren og 14 prosent for jordbruk og mat-sektoren.

Langt flere bedrifter søker SkatteFUNN for sine innovasjonsprosjekter enn tidligere. I 2014 økte antall søknader i landbruks- og matsektoren med henholdsvis 50 prosent for skog og tre-sektoren og 14 prosent for jordbruk og mat-sektoren. Økningen viser at SkatteFUNN-ordningen spiller en meget viktig rolle og bidrar til verdiskapning innen den norske skog- og næringsmiddelindustrien. I følge Forskningsrådet sender norske bedrifter stadig flere innovative SkatteFUNN-søknader med gode konsepter for å styrke og øke lønnsom matproduksjon langs hele verdikjeden. Dette viser at det er et svært stort potensiale for sektoren å søke SkatteFUNN.

Enklere og mer synlig
Forskningsrådet har i flere år jobbet målrettet for å gjøre ordningen enklere og mer synlig for bedriftene. I følge Forskningsrådet kan den store økningen i antall søknader være et tegn på at flere bedrifter har fått øynene opp for verdien av å satse på forskning og utvikling. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 styrket SkatteFUNN-ordningen, ved å heve rammene for fradragsgrunnlaget for egenutført forskning og utvikling, samt å øke timesatsen. Styrkingen kan ha gjort ordningen relevant for flere, mener Forskningsrådet.

- Økningen i antall søknader fra landbruks- og matsektoren viser at næringa virkelig har fått øynene opp for denne ordninga. Og fortsatt ligger det store muligheter for næringa i ordningen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- For meg er det viktig at næringa vet om og tar i bruk denne ordninga. Jeg gleder meg til å besøke SkatteFUNN-bedriften Grilstad i dag og høre hvilke muligheter de ser, sier Listhaug.

Om SkatteFUNN
SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. Bedriftene bruker midlene de får inn i skattefradrag, på å kjøpe FoU-tjenester fra godkjente FoU-institusjoner. SkatteFUNN er for alle næringer og selskapsformer.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Regjeringen styrket i 2014 SkatteFUNN-ordningen ved at det maksimale fradragsgrunnlaget for egenutført forskning og utvikling ble hevet fra 5,5 til 8 millioner kroner. I tillegg opprettholdt Regjeringen forslaget fremmet av Stoltenberg II-regjeringen hvor beløpsgrensen i Skattefunn ble hevet fra 11 til 22 millioner kroner for summen av egenutført og innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner, i tillegg til at timelønnssatsen for arbeid utført av eget FoU-personell ble økt fra 530 til 600 kroner.

SkatteFUNN, Sektor Jordbruk og Mat
Prosjektene innenfor sektor Jordbruk/Mat i SkatteFUNN retter seg mot bedre utnyttelse av råstoffer slik som bevaring av positive helsemessige egenskaper i mat under prosessering, mattrygghet, øke matkvalitet, forlenget produktholdbarhet, prosessoptimalisering, sikte på attraktive markedsføringskonsepter, forbrukerforståelse. Metoder, teknologi, utstyr, inklusive IKT som støtter opp under slike prosjekter, hører også inn under sektoren. I følge Forskningsrådet sender norske bedrifter stadig flere innovative SkatteFUNN-søknader med gode konsepter for å styrke og øke lønnsom matproduksjon langs hele verdikjeden. Dette viser at det er et svært stort potensiale for sektoren å søke SkatteFUNN-midler. SkatteFUNN-ordningen spiller en meget viktig rolle og bidrar til verdiskapning innen den norske næringsmiddelindustrien.

I 2013 var det 206 aktive Jordbruk/Mat-prosjekter, hvorav 110 nye prosjekter. Dette er en økning på 57,1 prosent (40 prosjekter) i forhold til 2012. De nye prosjektene hadde et samlet kostnadsbudsjett på 236 milloner kroner for aktiviteter med planlagt gjennomføring i 2013. SkatteFUNN har Jordbruk og mat-prosjekter i alle landets fylker, med unntak av Aust-Agder (2013). I nærmere halvparten av prosjektene er det planlagt å gjennomføre FoU-aktivitetene i samarbeid med godkjente FoU-institusjoner.

SkatteFUNN, Sektor Skog og Tre
Prosjekter innenfor sektor Skog og Tre omfatter prosjekter knyttet til skogeiere og bedrifter som ønsker å videreutvikle de verdier materialene i skogen representerer, både økonomisk og til miljøforbedringer. FoU-temaene omfatter alt fra kvaliteten på treet i skogen og dens vekstforhold, til produkter, prosesser og tjenester rettet mot byggematerialer med vekt på bestandige materialer, papirmasse, brenselsløsninger, erstatning av regnskogsmaterialer i musikkinstrumenter, til juletrær og -pynt. Papirindustrien er i nedgang, men prosjektene tyder på at næringen kompenserer ved å satse på nye løsninger for økt bruk av tre i bymessig bebyggelse. Tre kan være en miljøvennlig og kostnadseffektiv erstatning for betong og stål i bygninger, noe industrien har begynt å få øynene opp for. Antall nye søknader fra denne sektoren har hatt en negativ trend de siste år, mens størrelsen på prosjektene er økende.

Sektor Skog og Tre hadde i 2013 i alt 39 aktive prosjekter, hvorav 7 nye. De aktive prosjektene i sektoren hadde samlede budsjetterte kostnader på ca. 113,6 millioner kroner, og budsjettert skattefradrag på ca. 17 millioner kroner.