Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål nr. 240 fra stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen om totalbudsjettet for spesialisthelsetjenesten

Stortinget - spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 240 fra stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen om totalbudsjettet for spesialisthelsetjenesten fra 2013 - 2014.

Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 20. november 2014 vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen:

«Hvor mye (i 2013-kroner) økte totalbudsjettet for spesialisthelsetjenesten fra 2013 til 2014, og hvor mye av dette kan tilskrives det siste budsjettforslaget fra Stoltenberg2? Hvor mye (i 2013-kroner) steg totalbudsjettet for spesialisthelsetjenesten fra 2006 -2013?

Begrunnelse:

Medlemmer av regjeringen bruker ulike tall og beregningsmåter i media.»

Svar:

Regjeringen Stoltenberg II foreslo i Prop. 1 S (2013-2014) for Helse- og omsorgsdepartementet å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 mrd. kroner i 2014 sammenlignet med saldert budsjett 2013. I den sittende regjerings budsjettforslag for 2014, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), ble forslaget til bevilgning økt med 300 mill. kroner, dvs. til sammen 2,7 mrd. kroner mer sammenlignet med saldert budsjett 2013.

Når det gjelder spørsmålet om hvor mye totalbudsjettet for spesialisthelsetjenesten steg fra 2006-2013 (i 2013-kroner), viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 67 fra Arbeiderpartiet i brev av 9. oktober 2014 (vedlagt). I svaret mitt ble økningene oppgitt i

2015-priser. I realvekstberegningene er det lagt til grunn en deflator på 6,3 pst. fra 2013 til 2015 som kan benyttes til omregning av beløpene til 2013-kroner.

Med hilsen
Siv Jensen

Vedlegg

 

Til toppen