Styrker satsingen på enøk-tiltak i husholdningene og miljøvennlig transport

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 en økt satsing på energiøkonomisering i husholdningene (enøk) og miljøvennlig transport. Samtidig økes Enovas rammer med et kapitalinnskudd på 9,25 milliarder kroner Klima- og energifondet.

Regjeringen foreslår å overføre Transnovas oppgaver til Enova fra 2015. Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. Satsingen på miljøvennlig transport og Enovas arbeid med energiomlegging og enøk har mange fellestrekk. Med omorganiseringen sikrer regjeringen en mer koordinert virkemiddelbruk.

-Transportsektoren er inne i en spennende omstillingsfase. Nå utvider vi mandatet til Enova for å gi en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk på energi- og klimaområdet. Vi styrker også satsingen på enøk-tiltak i husholdningene. Den nye, rettighetsbaserte ordningen blir enklere og langt mindre byråkratisk enn den eksisterende ordningen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen foreslår også å utvide og endre Enovas eksisterende støtteordning for enøk-tiltak i husholdninger, slik at den blir rettighetsbasert. Ordningen vil bli innrettet med sikte på å disponere om lag 250 millioner kroner til ordningen i 2015.

Klima- og energifondet (Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging) vil i 2015 få en samlet kapital på 53,5 milliarder kroner. Som følge av kapitalinnskuddene i fondet i 2014 øker overføringene til Enova i 2015 med 202 millioner kroner. Dette innbærer at Enova vil bli tilført 2,148 milliarder kroner i 2015.

-          Også i revidert nasjonalbudsjett 2014 styrket regjeringen Klima- og energifondet. Med forslaget til ytterligere styrking i statsbudsjettet for 2015 blir kapitalen i Klima- og energifondet 8,5 milliarder kroner høyere enn ambisjonen i Klimaforliket, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Til toppen