Svar på spm. 1077 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Salgsutviklingen for mineralolje i 2014

Jeg viser til brev av 4. august 2014 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad:

"Det vises til svar på spørsmål, dokument nr. 15:354 (2013–2014), om mineraloljeavgift. Her vises det til at det er lagt til grunn en reduksjon i forbruket av mineralolje på 30 millioner liter som følge av avgiftsøkningen i 2014. Hvor stor har den faktiske nedgangen i salget av mineralolje vært så langt i 2014?"

Svar:
I første halvår 2014 ble det solgt til sammen 552 mill. liter fyringsparafin, anleggsdiesel og lett fyringsolje, mens salget av disse produktene var 646 mill. liter første halvår 2013. Tabell 1 viser salget kvartalsvis i 2013 og første halvår 2014. Disse petroleumsproduktene omfatter det aller meste av salget som er ilagt grunnavgiften på mineralolje. I tillegg kommer blant annet marine gassolje til fritidsbåter mv.

Tabell 1 Salg av utvalgte petroleumsprodukter. Mill. liter

 

2013
1. kvartal

2013
2. kvartal

2013
3. kvartal

2013
4. kvartal

2014
1. kvartal

2014
2. kvartal

Fyringsparafin

15

6

9

16

12

6

Anleggsdiesel

217

222

219

258

185

220

Lett fyringsolje

115

71

69

89

84

44

Sum

347

299

297

363

282

270

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Avgiftsøkningen fra 1.1.2014 har trolig bidratt til det reduserte salget i første halvår, men kan ikke forklare hele reduksjonen på 94 mill. liter eller 14 prosent sammenliknet med første halvår 2013. En mild vinter kan også ha bidratt til redusert salg av fyringsprodukter. Videre kan lagerendringer ha påvirket salget i første halvår, blant annet som følge av et relativt høyt salg av anleggsdiesel på slutten av 2013.   

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen