Svar på spm. 1092 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Norsk økonomi

Jeg viser til brev av 12. august fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad til skriftlig besvarelse:

”Regjeringen varsler i eierskapsmeldingen et statlig nedsalg i selskaper som Flytoget, Kongsberg-gruppen og Telenor. Vil dette gi økt økonomisk handlingsrom over statsbudsjettet eller vil salget kun bidra til økt innskudd i statens pensjonsfond utland? ”

Finansdepartementets svar:
Offentlige utgifter og inntekter utenom petroleumsvirksomhet inngår i det oljekorrigerte underskuddet ”over streken”, mens kapitaltransaksjoner føres ”under streken” (betegnes lånetransaksjon i statsbudsjettet). Investeringer i selskaper regnes som lånetransaksjoner dersom forventet avkastning minst tilsvarer avkastningen på alternative plasseringer. Selskapene Regjeringen nå foreslår å selge er kommersielle virksomheter der kapitalinnskudd er ført under streken og aktivert som finansielle eiendeler i kapitalregnskapet.

Salg av aksjer i slike statsselskaper vil føres «under streken» og således ikke påvirke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Så lenge salgsinntektene ikke inngår i statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, vil heller ikke avsetningen i Statens pensjonsfond utland påvirkes. Behandlingen av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten følger av lov om Statens pensjonsfond og retningslinjene for finanspolitikken.

Kapitaltransaksjoner påvirker derimot sammensetningen av statens finansformue utenom Pensjons­fondet. Et salg av aksjer i et statsselskap vil ha en motpost i form av lavere statlig opplåning eller økt kontantbeholdning. Statens utlån, aksjetegninger mv. framgår av tabell 1.3 i Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggs­bevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014. Et lavere netto lånebehov vil isolert sett kunne gi lavere rente på statens gjeld.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen