Svar på spm. 1110 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Formuesskatt

Jeg viser til brev av 15. august fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen:

Gitt en endring i formuesskatt hvor bunnfradraget økes til 2 millioner kroner og satsen reduseres til 0,8 pst., hvor stor andel av skatteletten tilfaller 1) de 85 prosentene med lavest netto formue, 2) de 10 prosentene med høyest formue, og 3) de 2 prosentene med høyest formue?

Svar:
Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1109, hvor provenytapet av en endring i formuesskatten slik representanten beskriver er anslått til om lag 5,5 mrd. kroner påløpt i 2014.

Tabell 1 viser andelen av denne lettelsen for formuesgruppene oppgitt i spørsmålet. Alle personer 17 år eller eldre er inndelt etter størrelsen på netto skattepliktig formue. I denne inngår ligningsverdi av brutto formue fratrukket gjeld.

Tabell 1 Andel av samlet lettelse for ulike grupper inndelt etter størrelsen på netto formue ved endringer i formuesskatten som beskrevet i spørsmålet fra representanten Marthinsen. 2014

 

Andel av samlet formuesskattelettelse

De 85 pst. med lavest netto formue

2 %

De 10 pst. med høyest netto formue

93 %

De 2 pst. med høyest netto formue

51 %

Kilde: Statistisk Sentralbyrås skattemodell LOTTE-Skatt.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2012. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2014. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen