Svar på spm. 1174 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Kildeskatt

Spørsmål:
«I forrige periode innførte stortingsflertallet den såkalte kildeskatten. For å unngå dobbeltbeskatning kreves det dokumentasjon fra skatteyter, men fra mange hevdes det at det krever svært mye arbeid for å få frem tilfredsstillende dokumentasjon. Dette spørsmålet er jo også indirekte berørt i regjeringserklæringen. Hvordan ser finansministeren på selve kildeskatten, herunder mulige forenklinger for den enkelte skattyter?»

Svar:
Stortinget vedtok i 2009 bestemmelser i skatteloven om skatteplikt for pensjonsutbetalinger fra Norge til personer bosatt i utlandet. I skattevedtaket for 2010 og senere år er satsen for kildeskatt på personinntekt fra pensjon satt til 15 pst. Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil vurdere kildeskatten. Arbeidet er påbegynt i Finansdepartementet og vil bli gjennomført i samarbeid med Skatteetaten. Gjennomgangen vil også omfatte de administrative sidene ved kildebeskatning av pensjoner, herunder hvordan oppkrevingen av kildeskatten til Norge samvirker med skatteforpliktelser som pensjonistene har i de land hvor de er bosatt. Jeg ønsker ikke nå å foregripe hvilke konklusjoner jeg vil trekke.

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen