Svar på spm. 135 fra stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud

Statistisk sentralbyrå

Jeg viser til brev av 28. oktober vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud til skriftlig besvarelse:

«Statistisk sentralbyrå (SSB) planlegger å redusere staben. 100 skal nedbemannes og erstattes med 50 nye. Ledelsen har gitt beskjed om at geografi ikke skal være et kriterium i omstillingsprosessen. Siden etableringen av et avdelingskontor i Kongsvinger har intensjonen fra Stortingets side vært at veksten i SSB skal foregå der. Stortinget er også opptatt av at statlige arbeidsplasser skal spres over hele landet. Hva vil statsråden gjøre for at føringene fra Stortinget angående SSB Kongsvinger-Oslo blir ivaretatt?» 

Svar:
Rammene for produksjon og formidling av statistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB)utvikles kontinuerlig. Dette skyldes blant annet endrede krav fra brukerne, krav til effektivisering fra regjering og Stortinget, nye internasjonale krav og ikke minst endringer i hvordan statistikken produseres. Styringssignalene fra Finansdepartementet formidles i hovedsak gjennom departementets budsjettproposisjon og et årlig tildelingsbrev. Departementet har overfor SSB understreket at SSB skal konsentrere virksomheten om sine kjerneoppgaver, herunder om produksjon av relevant og pålitelig statistikk av høy kvalitet. Det skal samtidig legges betydelig vekt på kostnadseffektivitet i organisasjonen og hvordan oppgavene løses. Det er opp til SSBs ledelse og styre å tilpasse virksomheten innenfor gitte rammer. Dette følger av den faglige uavhengigheten fra myndighetene som SSB har i statistikkloven.

Departementet er kjent med omstillingsprosessen SSB nå har igangsatt og som har som mål å redusere antall ansatte i virksomheten netto med om lag med 50 personer eller 5,5 prosent av totalt antall ansatte. Reduksjonen skal først og fremst skje ved naturlig avgang og frivillige avtaler om fratreden. Omstillingen skal gjøre virksomheten bedre rustet til å utføre samfunnsoppdraget innenfor de budsjettrammene og føringene som ligger bl.a. i Prop 1 S (2014 – 2015). Samtidig har gjennomførte og pågående standardiseringer av statistikkproduksjonen og andre IKT-satsinger allerede gitt effektiviseringsgevinster. Antall tilsatte er redusert med rundt 100 personer fra 2009 til 2013, uten at det har redusert den samlede produksjonen. SSB ser behov for ytterligere effektiviseringstiltak. Konsentrasjon om kjerneoppgavene og teknologiske endringer stiller nye krav til kompetanse. SSB har satt i gang en intern kartlegging av områder som skal prioriteres og over nødvendige ressurser for å oppfylle dem. Alle fagavdelinger med unntak av Forskningsavdelingen har virksomhet både i Kongsvinger og Oslo. Kartleggingen omfatter dermed begge lokaliseringene.

SSB har tidligere gjennomført flere organisasjonsendringer som har berørt fordelingen av aktiviteter mellom Kongsvinger og Oslo. Andelen av antall ansatte på de to stedene har imidlertid holdt seg nokså stabil siden slutten av 1990-tallet. Mindre svingninger i fordelingen må ses i sammenheng med variasjoner i enkeltaktiviteter som folke- og boligtellingen, landbrukstellingen, hovedrevisjon av nasjonalregnskapet og andre store enkeltprosjekter. Forskjeller i den naturlige avgangen fra medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder mellom de to lokaliseringene kan også endre forholdet noe framover. Det samme gjelder kompetansemessige ulikheter.

Fordelingen av antall medarbeidere mellom Oslo og Kongsvinger har ikke vært noe tema i styringsdialogen mellom SSB og Finansdepartementet siden begynnelsen av 1990-tallet, og det har heller ikke vært gitt noen eksplisitte føringer om lokalisering fra regjering eller Stortinget.  Den statlige lokaliseringspolitikken kommer til uttrykk gjennom «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon». Det vises der til ulike hensyn som må veies opp mot hverandre i valg av lokalisering. Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene og krav til kostnadseffektivitet er sentrale kriterier i denne sammenheng. Dette er forhold som i særlig grad begrunner SSBs pågående omstilling. Retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser er for tiden under revidering, jf. omtale i Prop 1 S (2014-2015) Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen