Svar på spm. 956 fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen

Kjøp av mer taxfree varer enn kvoten

Jeg viser til brev 17. juni 2014 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen til skriftlig besvarelse:

«Vil finansministeren ta et initiativ til å kartlegge mulighetene for endringer av denne praksisen?

Begrunnelse:
Når personer som har vært på reise utenfor Norges grense ønsker å kjøpe mere enn tillatt kvote for innførsel til Norge, blir dette avslått i danske taxfree butikker med den begrunnelsen at norske myndigheter har bedt om at dette ikke er tillatt. Denne praksisen har også vært vanlig ved taxfree-kjøp på ferjer som reiser inn til Norge.

Mange reisende ønsker å kjøpe mere taxfree-varer enn kvoten, med sikte på å kunne fortolle dette ved ankomst i Norge.»

Svar:
Danmark, Finland, Sverige og Norge har ved flere folkerettslige overenskomster forpliktet seg til ikke å selge større avgiftsfri kvoter i avgiftsfri («tax free») butikk på ferger og lufthavn enn den som kan medbringes toll- og avgiftsfritt inn til bestemmelseslandet. Forpliktelsen er gjennomført i landenes nasjonale regelverk. Følgelig er det for eksempel danske internrettslige regler som bestemmer at avgiftsfri butikk på dansk lufthavn ikke kan selge mer enn norsk avgiftsfri kvote til reisende til Norge. Begrunnelsen for den folkerettslige forpliktelsen er hensynet til tollkontrollen og å forhindre smugling av ubeskattede varer mellom de nordiske landene.

Av hensyn til de inngåtte overenskomstene hvor formålet bl.a. er å tilrettelegge for en god tollkontroll og å forhindre smugling i Norden vil jeg ikke ta initiativ til endringer på området nå.

Med jevne mellomrom gjennomfører vi imidlertid reformer i dette avtaleverket, og sakene du tar opp i både dette spørsmålet og i et annet spørsmål om praktiseringen av reglene for avgiftsfri innførsel er interessante, spesielt ut fra ønsket om å skape enklere og mer ubyråkratiske løsninger til beste for folk flest. Jeg vil derfor ta det med meg som saker vi ved første anledning kan ta opp når disse reglene gjennomgås, slik at vi sammen med tollmyndighetene kan finne løsninger som er tilpasset den virkeligheten de reisende opplever, men avpasset risikoen for uriktig innførsel. Det gjelder også reglene for ankomst til Norge generelt, som vi for tiden gjennomgår med sikte på forenkling.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen