Vil effektivisere kriminalomsorgen

– Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Det betyr at vi må få mindre byråkrati, og vi vurderer derfor nå å kutte ned til to forvaltningsnivåer i kriminalomsorgen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har fått i oppdrag å utrede en organisasjonsmodell der det regionale nivået er fjernet. 

Kriminalomsorgsdirektoratet ble flyttet ut av Justis- og beredskapsdepartementet 25. juni 2013 for å styrke departementets samordningsrolle og styring av underliggende etater. Ved utflyttingen ble det ikke gjort noen samlet vurdering av kriminalomsorgens organisering. Departementet ønsker nå å sluttføre dette arbeidet ved å vurdere en ny og forenklet organisasjonsmodell. 

Mål for arbeidet:

  • Redusere utgiftene til administrasjon og ledelse og sikre at mest mulig av kriminalomsorgens ressurser går til soningsplasser. Å samle administrative funksjoner og redusere antall lederstillinger i etaten skal vurderes med tanke på effektivisering av ledelse og administrasjon.
  • Et sterkere direktorat. Direktoratet skal ivareta rollen som en sterk etatsleder og iverksetter av politikk og myndighetsutøvelse.
  • Mer ensartet praksis i saksbehandlingen. Hensynet til likebehandling og rettssikkerhet er grunnleggende i all saksbehandling. En viktig side ved likebehandlingen er at kriminalomsorgen fører en ensartet praksis, der like tilfeller behandles likt. Dagens organisering fremmer ikke nødvendigvis prinsippet om rettslikhet.
  • Å se straffesakskjeden under ett. Organiseringen av kriminalomsorgen må støtte en sømløs straffegjennomføring og bidra til bedre saksflyt og et helhetlig blikk på innsatte og domfelte. 

Departementet ber KDI vurdere følgende to modeller for lokalt nivå: 

  1. Etablering av straffegjennomføringssentre/kriminalomsorgsenheter, med egne administrasjoner og underlagte fengsler og friomsorgskontorer. Administrasjonene skal etableres ved et av fengslene eller friomsorgskontorene som ligger i geografisk tilknytning til hverandre. 
  2. Sammenslåing av fengsler og friomsorgskontorer med felles ledelse der disse ligger geografisk i nærheten av hverandre.

Kriminalomsorgsdirektoratet skal være ferdig med utredningen innen 1. desember i år.

Til toppen