Vil øke bruk av konfliktråd overfor unge lovbrytere

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny konfliktrådslov der tidlig innsats skal forebygge videre kriminell løpebane for unge lovbrytere.

– Målet er at ungdommen kommer styrket ut av straffereaksjonen i stedet for å bli stigmatisert og påvirket i negativ retning. Gjennom tidlig innsats og koordinert bruk av fellesskapets ressurser, kan vi forebygge en videre kriminell løpebane for unge lovbrytere, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Stortinget vedtok i 2012 enstemmig å innføre ungdomsstraff, som et alternativ til ubetinget fengsel og strengere samfunnsstraff. Nå foreslår Regjeringen en ny strafferettslig reaksjon for mindre alvorlige lovbrudd begått av unge lovbrytere – ungdomsoppfølging. Dette vil sammen med ungdomsstraffen danne en sammenhengende kjede av alternative strafferettslige reaksjoner for unge lovbrytere.

Ansvaret for gjennomføringen er lagt til konfliktrådene. Konfliktrådsbehandling bygger på gjenopprettende prosess ved at det legges til rette for at gjerningspersonen kan stå direkte til ansvar for sine handlinger i møte med fornærmede.

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff bygger på erfaringer fra lokale samarbeidsmodeller for å følge opp unge lovbrytere. Den unge lovbryteren må vise evne og vilje til å ta ansvar for sine handlinger gjennom å samtykke til en forpliktende ungdomsplan. Planen skal utformes individuelt og inneholde tiltak om oppfølging og kontroll. Et tverrfaglig og individuelt tilpasset oppfølgingsteam har ansvar for at planen følges i et fastsatt tidsrom. 

 

 

 

Til toppen