Vil sikre tid til klagebehandling

Klima- og miljødepartementet har i dag mottatt en redegjørelse fra Miljødirektoratet om forvaltningspraksis i forbindelse med tillatelser til leteboring etter forurensningsloven. Departementet ba om en slik redegjørelse på bakgrunn av et brev fra Bellona til departementet av 8.august.

Klima- og miljødepartementet har i dag mottatt en redegjørelse fra Miljødirektoratet om forvaltningspraksis i forbindelse med tillatelser til leteboring etter forurensningsloven. Departementet ba om en slik redegjørelse på bakgrunn av et brev fra Bellona til departementet av 8.august.

-Det har vært for korte tidsfrister for saksbehandling i enkelte saker om tillatelse til leteboring. Jeg forventer at selskapene nå rydder opp og at de samarbeider med Miljødirektoratet i prosessen som nå settes i gang, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Miljødirektoratet har levert en omfattende redegjørelse for hvordan praksis er i samsvar med forvaltningsloven og lovens system. Hovedarenaen for å sikre demokratiske prosesser når det gjelder petroleumsvirksomhet, er først og fremst gjennom de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene og petroleumslovens system.

Gjennom disse prosessene treffer man de overordede beslutningene om hvor det skal være petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og avveiningen mellom aktivitet, miljø og andre samfunnsinteresser. Alle slike prosesser har politisk forankring i Stortingets vedtak. Når det gjelder behandling av utslippstillatelsene for den enkelte leteboring, fastsettes først og fremst de nærmere miljøkravene for den konkrete boreoperasjonen. Utslippstillatelsen er med andre ord ikke primært et spørsmål om det skal være aktivitet, men om hvordan den skal foregå.

-Det er viktig å sikre reell klagebehandling. Det har vært korte tidsfrister i enkelte saker, noe som er uheldig. Det er selskapenes ansvar å søke om tillatelse i tide slik at det blir tilstrekkelig tid til saksbehandling, inkludert klagebehandling. Jeg har notert meg at Statoil medgir at ting burde vært gjort bedre, sier Sundtoft.

Miljødirektoratet vil nå ta et initiativ overfor operatørene og Petroleumstilsynet for å komme frem til hvordan man kan sikre tilstrekkelig tid til alle skritt i behandlingen i disse sakene.

-Jeg vil også sørge for å involvere miljøorganisasjonene i denne prosessen, slik at de også kan bidra med sine synspunkter og erfaringer, avslutter Sundtoft.

Bakgrunn:

Bellona sendte 8. august i år et brev til klima- og miljøministeren angående boringen av letebrønnen Mercury i Barentshavet tidligere i august. Bellona viser til at boringen ble gjennomført før fristen til å klage på den oppdaterte utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet var løpt ut. De ønsket derfor en gjennomgang av liknende saker det siste året og en redegjørelse for hvordan de demokratiske prinsippene blir opprettholdt i slike saker. Det har også vært presseoppslag om dette i den senere tid hvor Bellona gjennom en rapport trekker frem en rekke saker hvor de mener demokratiske prinsipper blir tilsidesatt ved at selskapene får starte boring før klagefristen er ute. Departementet sendte et brev til Miljødirektoratet 25. august hvor vi ba om en redegjørelse for saksbehandlingen i den konkrete saken, samt Miljødirektoratets kommentarer til de forholdene som Bellona tar opp i brevet.Til toppen