Finn aktuelt

Viser 23461-23480 av 23728 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Flere funksjonshemmede får mulighet til å være aktive

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen styrker den økonomiske rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år med 30 millioner kroner.

 • En aktiv likestillingspolitikk

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  - Regjeringen skal jobbe aktivt med likestilling gjennom det eksisterende apparatet og i tillegg må de ulike samfunnssektorene yte sitt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). Regjeringen mener håndhevingsapparatet

 • Regjeringen trapper opp arbeidet for de aller fattigste

  08.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) får de neste tre årene 2,6 milliarder bistandskroner fra Norge. Det er en økning på 260 millioner kroner i forhold til Norges forrige treårige bidrag.

 • Statsbudsjettet 2014: 100 millioner kroner til mer politikraft

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke politiet med 100 millioner kroner. Ved å tilsette flere sivile som kan utføre oppgaver polititjenestemenn gjør i dag, vil politikraften øke.

 • Midler til erstatningshunder for servicehundbrukere

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til kjøp av erstatningshunder for brukere som tidligere har fått tildelt servicehund.

 • Økt innsats for personer med nedsatt arbeidsevne

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vil ha flere i jobb og øker antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 plasser i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014.

 • Omlegging av pressestøtte

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har som mål at avisenes økonomiske avhengighet av statlig støtte reduseres. I sitt budsjettforslag for 2014 foreslår regjeringen at pressestøtten reduseres med 26,2 millioner kroner i forhold til 2013. Pressestøtten blir da på 281,7

 • Bred satsing på forskning og utredning

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen setter av 40 millioner kroner til nye tiltak for en kunnskapsbasert kulturpolitikk i 2014. Dette er en økning på 17,4 millioner kroner sammenliknet med kulturbudsjettet for 2013.

 • Seks millioner kroner mer til kor

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår en styrking av korfeltet i budsjettet for 2014. Det foreslås en særskilt satsing på Det Norske Solistkor og Kor Vest for å løfte fram det beste i korfeltet.

 • Gjeninnfører stønad til rimelige hjelpemidler

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Personer med nedsatt funksjonsevne får fra 2014 igjen dekket utgiftene til viktige hjelpemidler. - Regjeringen tar grep for dem som trenger det mest. Dette vil gi flere en enklere hverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Statsbudsjettet 2014: : 35 millioner mer til marin forskning

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den nye regjeringen ønsker å styrke Norges stilling som sjømatnasjon. I tilleggsproposisjonen foreslår derfor regjeringen en økt satsning med 35 millioner kroner for marin forskning. - Dette er en direkte oppfølging av Høyre-FrP-regjeringens

 • Mer forskning i næringslivet

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Gjennom forskning og innovasjon skaper vi fremtidens arbeidsplasser. Regjeringen foreslår derfor å styrke ordninger som vil bidra til mer forskning i og for næringslivet.

 • Kraftig styrking av barnevernet

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til tiltak som skal gi barn i barnevernet bedre tilpasset skolegang.

 • Ambisiøs videreføring av norsk klima- og skogsatsing

  08.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen viderefører det norske klima- og skoginitiativet som et ambisiøst og resultatorientert bidrag for å redusere klimagassutslipp.

 • Arveavgiften fjernes fra 2014

  08.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen vil fjerne arveavgiften på arv og gaver allerede fra 2014. - Arveavgiften rammer ofte de med lave og vanlige lønnsinntekter, og det oppleves som svært urettferdig å måtte betale en høy avgift for å arve et barndomshjem eller familiens

 • Mer midler til familievernet og samlivstiltak

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen styrker familieverntjenestenes forebyggende arbeid med tre millioner kroner, og tiltak for de mest utsatte barna med to millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Returnerer flere personer uten lovlig opphold

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til å øke antall tvangsreturer av personer uten lovlig opphold med 1 800 neste år, fra 4 900 til minst 6 700. Samtidig styrkes Utlendingsdirektoratet med 50 millioner til økt

 • Tilleggsforslag – statsbudsjettet 2014: Økte bevilgninger til veg og bane

  08.11.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen foreslår økte bevilgninger til veg og bane, med vekt på å bedre sikkerheten og framkommeligheten. Oppgradering og økt vedlikehold i vegtunneler er særlig prioritert, sammen med økt vedlikehold av vegdekke og bevilgninger til gang- og

 • Styrker tilbudet til rusavhengige i kommunene

  08.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil styrke tilbudet til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. I tillegg til statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak, og reversere foreslått kutt til ordningen

 • Bedre kvalitet i høyere utdanning

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner, og det foreslås 50 millioner til nytt og bedre utstyr ved ingeniørutdanningene. Samtidig økes utdanningsstøtten mer enn i noe annet enkeltår de siste 10

Til toppen