Anker dommen i Sørdalensaken

Klima- og miljødepartementet anker dommen i Sørdalensaken inn for Høyesterett

Borgarting lagmannsrett avgjorde i dom av 12. mars 2015, at Klima- og miljødepartementets dispensasjon 29. mai 2013 til oppføring av 420 kV linje gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune var ugyldig. 

Dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 gir adgang til å gjøre unntak fra verneforskrifter der vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det er ønskelig med en avklaring fra Høyesterett på hvilke saker som kan behandles etter dispensasjonsbestemmelsen, og hvilke saker som eventuelt krever forskriftsendring eller opphevelse/grenseendring av verneområdet. 

KLDs vedtak 29. mai 2013 om dispensasjon fra naturmangfoldloven, bygget på at avslag i saken ville forsinke kraftforsyningen til Midt-Norge, og at det derfor var hjemmel til å gi dispensasjon. Det var ikke tid til å endre verneforskriften. 

Lagmannsrettens begrunnelse for å kjenne KLDs dispensasjonsvedtak ugyldig bygger primært på en annen vurdering av muligheten for at avslag på dispensasjonen ville gi en forsinkelse, sekundært at en forsinkelse uansett ikke ville få så alvorlige konsekvenser at det forsvarer inngrepet i reservatet. 

Forskriften for Sørdalen naturreservat ble endret 6. februar 2015, slik at vernet ikke er til hinder for å bygge den aktuelle kraftledningen. Behovet for å anke er i første rekke begrunnet i å få en prinsipiell avklaring fra Høyesterett om rekkevidden til naturmangfoldloven § 48.

 

Til toppen