Åpning av testsenter for hydrogen på Kjeller og lansering av ny nasjonal strategi for energiforskning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I forbindelse med åpningen av nytt testsenter for hydrogen på Kjeller, fikk olje- og energiministeren overlevert en ny nasjonal strategi for energiforskning fra styret til Energi21. Hydrogen som energibærer løftes frem som ett av satsningsområdene i strategien.

Olje- og energiminister Terje Aasland mottar ny nasjonal strategi for energiforskning, Energi21.
Olje- og energiminister Terje Aasland mottar ny nasjonal strategi for energiforskning, Energi21. Foto: Foto: OED, Tore Becker.

–Kloke hoder og testsentre som dette skaper nye verdiskapende muligheter. Det er ekstra spennende å besøke et forskningsmiljø som over flere tiår har levert banebrytende forsknings- og innovasjonsresultater innenfor blant annet hydrogen. Essensen i den nye Energi21-strategien handler om å legge til rette for utviklingen av nye grønne teknologier og arbeidsplasser. Det som skjer her på Kjeller er på mange måter strategien i praksis, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Energi21 – Visjon: Videreutvikle Europas beste energisystem

Energi21 er den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for ny klimavennlig energiteknologi. Siden 2008 har styret for Energi21 revidert strategien fem ganger, forrige gang i 2018. Den nye strategien baserer seg på innspill fra nærmere 700 representanter fra næringslivet og forskningsmiljøer. Med utgangspunkt i visjonen «Videreutvikle Europas beste energisystem», peker Energi21 på tre hovedutfordringer som må løses for å oppnå strategiens visjon:

1) Avkarbonisere transport og industri,

2) Sikker, konkurransedyktig og miljøvennlig energiforsyning og

3) Utvikle nye grønne industrier og marine energiteknologier.

Strategien trekker frem åtte prioriterte satsingsområder: Havvind, hydrogen, solenergi, CO2-håndtering, batterier og vannkraft, samt satsingsområdene «Integrerte og effektive energisystemer» og «energimarkeder og regulering» som løftes frem spesielt. 

Blant anbefalingene til strategien er:

  • Raske og fleksible virkemidler og grønn risikovillig kapital
  • Styrkede budsjetter til energiforskningen
  • At næringslivet tar ansvar for teknologilederskap
  • Utdanningskapasitet og utdanningsprogrammer som speiler fremtidens energisystem
  • En bred og solid teknologi- og kompetanseplattform innen energiområdet
  • Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid som styrker konkurransekraften til energinæringen, der særlig økt deltakelse i relevante EU-programmer løftes frem.

Les mer i Energi21 - strategi 2022

Nytt testsenter Hynor 2.0

IFE Hynor er et testsenter for hydrogenteknologi eid og driftet av IFE lokalisert på Kjeller. IFE Hynor har laboratorier der det utføres eksperimenter på hydrogenproduksjon ved vannelektrolyse, reformering med integrert CO2-fangst og  brenselceller. I tillegg utvikler IFE en ny testlinje for produksjon og bruk av flytende hydrogen. Vannelektrolyse- og brenselcellelaboratoriene på IFE Hynor er en del av en nasjonal forskningsinfrastruktur på brenselceller og hydrogen (N-FCH Centre) finansiert av Norges forskningsråd. IFE Hynor laboratoriene benyttes i nært samarbeid med ulike forsker- og industripartnere.