Arbeider med felles utfordringer i Østersjøregionen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen arbeider Axel Rød blant annet med miljø, trygg skipsfart og jordbruksspørsmål i EUs Østersjøstrategi.

Axel Rød jobber med Europakommisjonens Østersjøstrategi, et samarbeid som består av landene rundt Østersjøen, samt Norge. Foto: Stian Mathisen

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen arbeider Axel Rød blant annet med miljø, trygg skipsfart og jordbruksspørsmål i EUs Østersjøstrategi.

Axel Rød har arbeidet ni år i Kommunal- og regionaldepartementet med blant annet EUs Interreg-program, EUs Nordsjøprogram og med samordning i regionalpolitikken.

November 2012 flyttet han til Brussel for å arbeide som nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for regionalt samarbeid, DG Regio, med EUs Østersjøstrategi som arbeidsområde. Jobben som nasjonal ekspert er i utgangspunktet på ett år, men med mulighet for forlengelse opp til fire år.

– Jeg har arbeidsoppgaver knyttet til miljø, biologisk mangfold, forurensing og farlige substanser i havet og ren og trygg skipsfart. I tillegg bistår jeg også i jordbruksspørsmål, sier Rød.

Løser felles utfordringer
Gjennom Østersjøstrategien legger EU til rette for at land i Østersjøregionen skal kunne løse utfordringer som bare kan løses i samarbeid. Programmet omfatter landene rundt Østersjøen og Norge, og er en del av Interreg, EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996.

Det overordnede målet for Østersjøstrategien er å gjøre regionen til et attraktivt område å investere, arbeide og bo i. For å oppnå dette er det definert tre hovedmål: «save the sea», «connect the region» og «increase prosperity».

– Dette er mål som er tilpasset EUs Europa 2020-strategi. Man kan si at vi jobber med en byggekloss for å nå 2020-målene. Medlemslandene har hovedrollen i dette arbeidet, mens Europakommisjonen bistår, forklarer Rød.

Kommisjonens oppgave består blant annet av å legge til rette for samarbeidet mellom medlemslandene, og å informere om framdriften. Kommisjonen legger også til rette for planlegging i medlemslandene av finansiering av programmer.

Bidrar med ekspertise og fagkunnskap
Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen. Nasjonale eksperter bidrar med ekspertise og fagkunnskap fra de nasjonale forvaltningene i EUs medlemsland og EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. For tiden har Norge omlag 50 slike eksperter i Kommisjonen.

De nasjonale ekspertene har som regel samme type arbeidsoppgaver og ansvarsområder som fast ansatte saksbehandlere i Europakommisjonen og EUs byråer. De er også underlagt Europakommisjonen eller byråenes instruksjonsmyndighet.

Gir nyttige erfaringer
– Jeg syntes muligheten til å jobbe i Europakommisjonen var interessant, fordi stillingen berørte arbeidsoppgaver jeg har jobbet med i Norge, men da fra et nasjonalt perspektiv, sier Rød.

Å jobbe som nasjonal ekspert gir Rød erfaringer han mener han vil ha nytte av senere.

– En av de viktigste tingene jeg tar med meg tilbake til Norge er hvordan jeg har sett at det er mulig å gjøre ting på andre måter enn man er vant med hjemme. Det å få jobbe med mennesker fra andre land var en av grunnene til at jeg ønsket å komme hit. Man tenker ikke alle på samme måte. I tillegg har jeg også fått et godt nettverk av kolleger og venner her i Brussel, sier Axel Rød.

Mer informasjon:
Les mer om Interreg Østersjøen på Europaportalen.

Til toppen