Arbeids- og sosialministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen 29. april

Torbjørn Røe Isaksens innledning på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag 29. april 2020.

Vi er inne i en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. Vi har en kombinasjon av smittetiltak mot korona her hjemme, verdensomspennende tiltak mot pandemien og en sterkt fallende oljepris. Mange har mistet jobben, enda flere er permittert og mange er usikre på om de har en jobb å gå til når dette er over. Folk som er i en vanskelig situasjon skal være trygge på at sikkerhetsordningene i velferdssystemet vårt er der – og vil være der fremover.

Da korona-krisen for alvor rammet Norge – og vi innførte de strengeste reguleringene i Norge i fredstid – sa vi at vi skulle prioritere det viktigste først. Å få permitteringsordninger på plass, og sikre at folk får de pengene de har krav på. Vi gjør nå det som skal til for at flest mulig får så mye som mulig så fort så mulig.

Regjeringen har sammen med Stortinget gjort mye: Permitteringsregler, omsorgsdager for foreldre, endringer i sykepengereglene, nye regler om yrkesskadeerstatning, enklere å studere i kombinasjon med dagpenger, for å nevne noe. 

Siden torsdag 12. mars har det kommet inn totalt 416.700 søknader om dagpenger. 88 prosent gjelder dagpenger ved permittering. Flere av de som har søkt om dagpenger kommer nå gradvis tilbake i jobb, for eksempel frisører.

Denne enorme pågangen kombinert med at et samlet Storting har vedtatt nye ordninger som trenger tekniske løsninger gjør at Nav er i en krevende situasjon. De ansatte gjør en imponerende innsats. Nav setter andre, mindre prekære oppgaver på vent. De omprioriterer ressurser. Regjeringen har allerede bevilget 200 millioner ekstra til Nav og vil trenge mer enn dette. Takk til alle som er tålmodige!  

30. mars ble det mulig for personer som venter på å få dagpengesøknaden ferdigbehandlet å søke om forskudd. Hittil har Nav innvilget forskudd på nærmere 1,9 milliarder kroner. Forskuddet gis for én måned av gangen. Det betyr at alle som har fått forskudd og ønsker å motta forskudd for mai, må sende inn en ny søknad for mai.

Litt mer om tiltak:

Perioden med full lønn under permittering ble utvidet fra 15 til 20 dager med full lønn, hvor arbeidsgiver betaler de to første dagene, mens staten tar regningen for de 18 neste. 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende: Nå blir det mulig å søke om støtte fra mandag 4. mai. Dette er en helt ny ordning som gjør at man får dekket 80 prosent av inntektsbortfallet. Kompensasjonen er begrenset til 6G (cirka 600.000 kroner).

Vi har innført en midlertidig ordning som gjør det mulig å kombinere dagpenger med opplæring. Jeg mener vi må se på regelverket for at arbeidsledige og permitterte kan bruke tiden uten jobb for å ta mer utdannelse og heve sin kompetanse også framover.

Til slutt:

Vi gjør nå det som skal til for at flest mulig får så mye som mulig så fort så mulig.