Arbeidsgruppe skal utrede sentralt kredittregister

Finansdepartementet har i dag satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere om det bør etableres et sentralt kredittregister i Norge. Arbeidsgruppen består av deltakere fra departementet, Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå, og skal avgi en rapport innen 17. september 2018.

Land i eurosonen er forpliktet til å etablere nasjonale kredittregistre i henhold til regler fastsatt av Den europeiske sentralbanken (ESB), i tillegg til å delta i et felles register i ESB, kalt AnaCredit. Andre EU-land kan etablere registre og delta på frivillig basis. Formålet med registrene er blant annet å styrke grunnlaget for analyser og gjennomføring av pengepolitikken, tilsynsmessig oppfølging av bankene, overvåking av finansiell stabilitet, makrotilsyn og forskning. De nasjonale registrene skal i første omgang minst omfatte foretakslån over 25 000 euro.

Etter anbefaling fra Norges Bank har Finansdepartementet i dag satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere om det bør etableres et kredittregister i Norge som tilfredsstiller ESBs minstekrav, og om et eventuelt register bør omfatte flere typer lån enn foretakslån over 25 000 euro. Arbeidsgruppen skal bl.a. også vurdere om et register kan baseres på eller erstatte eksisterende rapportering, og i hvilken grad det bør være informasjonsutveksling med ESBs register og nasjonale registre i Norden, og utlevering av informasjon til ulike myndigheter og långivere. Arbeidsgruppen skal innhente innspill fra andre relevante myndigheter og representanter for finansforetakene og deres kunder.

Nærmere informasjon følger av arbeidsgruppens mandat

________________

English version of the press release is available here

Til toppen