Arbeidstilsynet: Arbeidsulykker i jordbruket 2018

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I 2018 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket, viser Arbeidstilsynets statistikk. Alle ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr. Tre av de omkomne var over 67 år, og alle var menn. Jordbrukssektoren er den næringa der flest omkommer på jobb, sett i forhold til antall sysselsatte.

– Gården er en farlig arbeidsplass, og vi har for mange stygge ulykker i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Det er derfor viktig å fortsette det gode arbeidet som blir gjort i hele landbruksnæringa for å redusere antallet ulykker, sier Bollestad.

12000 bønder har besvart spørreundersøkelse

Trygge arbeidsplasser i landbruket krever et kontinuerlig HMS-arbeid, og gode tiltak som ivaretar sikkerheten. Matmerk har, sammen med Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbrukets brannvernkomité, forsikringsbransjen og varemottakere denne vinteren sendt ut en spørreundersøkelse til alle landets bønder, om ulykker i landbruket. Undersøkelsen er besvart av i overkant 12 000 bønder og vil legge grunnlag for mål og tiltak for det videre arbeidet med ulykkesforebygging i landbrukssektoren. 

HMS er en del av Kvalitetssystemet i landbruket (KSL)

Gjennom Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), som forvaltes av Matmerk, blir det satt krav til hvordan produksjonen på gården skal gjennomføres og hva som skal dokumenteres. Dette omfatter også krav til HMS og arbeidsmiljø. KSL er et viktig verktøy for å gjøre bonden bevisst på HMS-arbeid og å gjennomføre tiltak som forebygger ulykker på egen gård. I KSL-standarden er det en egen standard for HMS, der bonden gjennomgår minst en årlig egenrevisjon for å sikre HMS på gården gjennom aktuelle tiltak for seg selv og alle involverte på gården. I den årlige egenrevisjonen i KSL skal også eventuelle ulykker registreres i en egen anonymisert survey.

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket

Arbeidet med å redusere ulykker er et viktig tema som blir diskutert i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. Forumet, som ledes av landbruks- og matministeren, møtes årlig og diskuterer problemstillinger innen HMS i landbruket. Forumet består av Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Matmerk, Gjensidige, Landbruksdirektoratet, Landbrukets brannvernkomité, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Landbrukstenester og Norsk Landbruksrådgiving.