Rapporten om varselet i Arbeidstilsynet er ferdig

Verken Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) eller den uavhengige juridiske gjennomgangen har funnet brudd på arbeidsmiljølovens regler i Arbeidstilsynet. Samtidig viser departementets rapport at tilsynet må jobbe med utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet.

AID mottok før jul et varsel om påståtte kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet. Påstandene i varselet knytter seg til det generelle arbeidsmiljøet og rammebetingelsene for utøvelse av verv som arbeidstakerrepresentanter i arbeidsmiljøutvalget.

– Det er ikke påvist brudd på arbeidsmiljøloven, men rapporten viser utfordringer i tilsynets arbeidsmiljø. Dette er utfordringer som Arbeidstilsynet må løse i tiden fremover, sier ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det er Arbeidstilsynet selv som har ansvaret for å følge opp funnene i rapporten og sitt eget arbeidsmiljø. Departementet vil følge opp dette gjennom den ordinære styringsdialogen.

Utfordringer som må løses

Departementets rapport tar utgangspunkt i det skriftlige varselet med vedlegg, varslernes utdyping av påstandene i møte med departementet samt daværende direktør i Arbeidstilsynets skriftlige redegjørelse til påstandene i varselet. Departementet har også innhentet en uavhengig juridisk vurdering fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, som fikk i oppdrag å «vurdere påstandene i varselet om brudd på arbeidsmiljølovens regler.»

Arntzen de Besches konklusjon er, basert på den fremlagte dokumentasjonen, at det ikke kan påvises konkrete brudd på arbeidsmiljøloven. Departementets egne undersøkelser har heller ikke påvist slike brudd.

Arbeidstilsynet har likevel utfordringer som det må tas tak i. Dette gjelder:

 • Samarbeidsforhold og rammebetingelser i arbeidsmiljøutvalget (AMU).
  AMU i Arbeidstilsynet har vært preget av store samarbeidsutfordringer. Arbeidsgiver må gi AMU den prioritet og rolle som det etter loven skal ha slik at det faktisk fungerer etter forutsetningene, og det må skapes et godt samarbeidsklima. 

 • Samhandling i medbestemmelsesapparatet.
  Arbeidsgiver må klargjøre hvilke saker som skal behandles i de ulike utvalgene i medbestemmelsesapparatet og forbedre kommunikasjonen mellom disse.

 • Inndeling i verneområder.
  Dagens inndeling i verneområder fungerer ikke godt nok i deler av etaten. Det må foretas en hensiktsmessig inndeling som tar hensyn til Arbeidstilsynets organisering.

 • Systematisk HMS-arbeid og oppfølging av avviksmeldinger.
  Det systematiske HMS-arbeidet i etaten må gjennomføres på alle nivåer i tråd med egne retningslinjer og rutiner. Avvikssystemet må praktiseres slik at avvik behandles på rett nivå, og det må foretas en systematisk overvåkning og gjennomgang av tilsynets interkontroll for å sikre at den fungerer.

 • Arbeidsmiljøet i Arbeidstilsynet.
  Selv om 93 prosent av respondentene i medarbeiderundersøkelsen fra 2022 rapporterte at de opplever «godt ledelsesklima» og 90 prosent «høy grad av psykologisk trygghet», må Arbeidstilsynet fortsatt ha særlig fokus på å: 
  • sikre et godt og trygt ytringsklima med «takhøyde»
  • håndtere utfordringer knyttet til seksjonsledernes arbeidsmiljø på en forsvarlig måte
  • sørge for at rammene for utøvelse av lederskap er på plass.

Les dokumentene