Atypisk arbeid i Norge 1995-2018

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser ingen tegn til at det totale omfanget av atypisk arbeid har økt i Norge i perioden 1995-2018.

ISF har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet sett på omfanget av og kvaliteten på atypisk arbeid i norsk økonomi fra 1995–2018, i tilknytning til et flerårig forskningsprosjekt om utviklingen i bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet.

Faste ansettelser

Faste ansettelser er hovedregelen i norsk arbeidsliv. ISF finner ingen tegn til at alternative tilknytningsformer benyttes mer enn før, men rapporten viser at det er forskjeller mellom de ulike tilknytningsformene, blant annet synker andelen selvstendige jevnt over perioden. Midlertidige ansettelser svinger mye med konjunkturene, men nivået holder seg overordnet stabilt fra 1995 til 2018. Andelen ansatte i vikarbyrå vokser over perioden, spesielt etter EU-utvidelsen i 2004, men utgjør fortsatt en liten del av økonomien (1,5 prosent i 2018).

– Regjeringen står fast på hovedregelen om at arbeidstakere skal ha fast ansettelse. Bruken av midlertidige ansettelser er også lavere nå, enn da regjeringen tiltrådte i 2013. Reglene for innleie ble strammet inn i 2019, og tall viser at bruken av innleie særlig innen byggenæringen, gikk betydelig ned siste del av fjoråret, sier statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.

Fra midlertidig til fast jobb

En relativt høy andel midlertidig ansatte går over i fast jobb, 40-50 prosent av alle i løpet av ett år. Midlertidig arbeid ser, ifølge forskerne, i større grad ut til å være et «springbrett» videre inn i arbeidsmarkedet og i mindre grad en «blindvei». Men utsatte grupper på arbeidsmarkedet, som innvandrere og personer med grunnskole som høyeste utdanning, har lavere sannsynlighet for å gå fra midlertidig jobb til fast jobb.

Utvalg vurderer fremtidens arbeidsliv

Regjeringen har satt ned et partssammensatt utvalg om fremtidens arbeidsliv som ser nærmere på endringer i virksomhetsorganisering og rammeverket for ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Rapporten fra Institutt for samfunnsforskning er ett av mange innspill og underlag for utvalgets arbeid. Innstillingen fra utvalget kommer 1. juni 2021.