Historisk arkiv

Aftenposten, 11. mars

Avhengig av god integrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Afshan Rafiq tar opp viktige integreringsspørsmål i Aftenposten. Norge står overfor store utfordringer med en asyltilstrømming på rekordnivå i fjor og prognoser på inntil 50 000 asylsøkere i 2016.

Vi er helt avhengig av å få ned tilstrømningen og integrere dem som får opphold på en bedre måte.

Dette må skje gjennom et bedre introduksjonsprogram og ved å stille krav til den enkelte innvandrer. Vårt fremtidige velferdssamfunn er helt avhengig av at innvandrere deltar aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Hele fire av ti innvandrerkvinner mellom 16 og 34 er ikke i arbeid eller under utdanning. Regjeringen mener vi bør styrke språkopplæringen og koble flere rettigheter opp mot krav om deltagelse i aktivitet eller norskopplæring. Dette vil gi sterkere incentiver til å delta i arbeidslivet.

Regjeringen har nylig lagt frem stortingsmeldingen  Fra utenforskap til ny sjanse  hvor vi gjør det enklere for blant andre innvandrere å få opplæring mens de er i jobb, bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som man lærer seg språket. I mai legger vi frem en integreringsmelding for en styrket integrering med en rekke konkrete tiltak.

Hverken samfunnet eller enkeltmennesker har råd til at det tar mange år før innvandrere er kvalifisert for arbeid. Vi må øke bruken av opplæring og arbeidsrettede tiltak og sette tydelig krav til deltagelse i samfunnet. Det er vi helt avhengig av hvis vi skal beholde og styrke velferdssamfunnet vårt.

Til toppen