Avslag i tre småkraftsaker grunnet naturhensyn

Olje- og energidepartementet har mandag 29. november fattet vedtak i tre småkraftsaker i Agder, Vestland og Innlandet fylker. Departementet opprettholder avslagene som er gitt av NVE.

Sandnes kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om Sandnes kraftverk i Osestadbekken og overføring av vann fra Storevatnet i Lindesnes og Lyngdal kommuner i Agder. Departementet mener en utbygging vil ha for store konsekvenser for sjøørret ved at en viktig gytestrekning blir fraført vann. I tillegg vil utbygging medføre inngrep i et statlig sikret friluftsområde og påvirke vassdragsdynamikken i Oppsalbekken og Litleåna, som er del av det vernede Lyngdalsvassdraget. Sandnes kraftverk ville ha bidratt med en fornybar kraftproduksjon på om lag 6,5 GWh.

 

Breidalselva kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om å øke slukeevnen i Breidalselva kraftverk i Ryggelva i Gloppen kommune i Vestland. Dagens vilkår om maksimal slukeevne i kraftverket er fastsatt av NVE etter en konkret vurdering. Departementet mener at eksisterende slukeevne i kraftverket er relativt høy, gitt at Ryggelva er et vernet vassdrag. En eventuell økning av tilsiget til kraftverket kan ikke tillegges vekt. En økning i slukeevne som omsøkt ville ha bidratt med en økt produksjon i kraftverket med om lag 0,45 GWh.

 

Hofoss kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om Hofoss kraftverk i elven Skasåa i Kongsvinger kommune i Innlandet. Skasåa har en bestand av den sterkt truede arten edelkreps, og departementet mener at det vil være i strid med retningslinjene for små vannkraftverk å gi konsesjon til Hofoss kraftverk. Departementet vil også vise til at tiltaket har en begrenset fordelsside. Kraftverket ville ha bidratt med en fornybar kraftproduksjon på om lag 3,1 GWh.