Bedre samarbeid på tvers

Pandemien har rammet innvandrerbefolkningen i Norge hardt. Arbeids- og inkluderingsministeren tar med seg anbefalinger om sterkere samarbeid mellom offentlige etater for å gjøre integreringen bedre.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra departementet vurdert og evaluert helsesektorens smittereduserende tiltak rettet mot innvandrere. Målet med prosjektet har vært å få frem kunnskap som kan belyse hvorfor gjennomførte tiltak eventuelt fungerer eller ikke fungerer og hva som kan bidra til forbedring. En første delrapport ble levert i juni, og nå er sluttrapporten klar.

– Rapporten gir en rekke anbefalinger vi ser frem til å vurdere grundig. Det er viktig at den kunnskapen vi har blir brukt til å skape god politikk. Vi skal ta med oss erfaring og lærdom fra pandemihåndteringen inn i det ordinære integreringsarbeidet, sier statssekretær Nancy Herz.

Oppdraget har vært et viktig bidrag til å bygge opp et analyseteam på dette området i FHI for raskt å få opp et kunnskapsgrunnlag under en pågående pandemi. Lærdom og anbefalinger som kom som følge av dette arbeidet, er fortløpende implementert og videreformidlet gjennom perioden.

– Jeg merker meg blant annet anbefalingen om bredere samarbeid på tvers av offentlige etater for å nyttiggjøre oss nødvendig kompetanse og ressurser, slik at vi sikrer økt helsefaglig kompetanse i integreringssektoren og økt migrasjons- og integreringsfaglig kompetanse i helsesektoren. Dette må vi se nærmere på, sier Nancy Herz.

I Norge har personer født utenfor Norge vært overrepresentert både med hensyn til påvist smitte og innleggelser. Det har også vært betydelig høyere andel smittede blant norskfødte som har utenlandsfødte foreldre enn blant norskfødte med norskfødte foreldre.