Behandling av innsynskrav i Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har den siste tida motteke svært mange innsynskrav. Alle innsynskrav som blir sende til departementet blir behandla kontinuerleg og etter prinsippa i offentleglova.

Mengda innsynskrav vi har motteke den siste tida gjer at behandlingstida tek ein del lenger tid. Personar som ber om innsyn, må derfor rekne med at vi vil bruke noko lengre tid til saksbehandling av det enkelte innsynskrav.

Til toppen