FN-forhandlinger om biodiversitet på havet

- Havretten og en sunn forvaltning av havområdene er en bærebjelke i norsk politikk og økonomi. At FN nå ventes å starte forhandlinger om en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av internasjonale havområder er derfor positivt. Det er viktig å sikre gode regler for vern og bruk av verdenshavene. Vi skal delta aktivt i disse forhandlingene, sier utenriksminister Børge Brende.

En FN-arbeidsgruppe anbefaler nå FNs Generalforsamling å igangsette forhandlinger om en ny folkerettslig avtale om vern og bærekraftig bruk av marin biodiversitet på havet utenfor nasjonal jurisdiksjon. Den nye avtalen skal blant annet regulere tilgang til og fordelsdeling fra marine genetiske ressurser, bruk av marine verneområder og konsekvensutredninger. Avtalen skal tilpasses eksisterende avtaler og organisasjoner, så som IMO, OSPAR og NEAFC, innenfor det eksisterende havrettsregimet under FNs havrettskonvensjon. Det er antas at en forberedende prosess på vei mot den endelige avtalen vil bli igangsatt i 2016.  

FN-avtalen det vil bli forhandlet om skal utfylle det eksisterende havrettsregimet under FNs havrettskonvensjon når det gjelder genetiske ressurser, marine verneområder og konsekvensutredninger.  

- Det er viktig at havrettskonvensjonen ligger til grunn for fremtidige forhandlinger om havspørsmål i FN. Det er også viktig å fremme tenkningen om en helhetlig og vitenskapsbasert havforvaltning samt å styrke de folkerettslige rammene for de internasjonale havområdene. Slik kan vi legge grunnlaget for videre verdiskapning gjennom ressursutnyttelse og skipsfart samtidig som vi styrker miljøforvaltningen. Dette er viktig for Norge med våre brede marine interesser, sier Brende.

***

International Maritime Organisation (IMO)
Protecting and conserving the North-East Atlantic and its resources (OSPAR)
North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)

Til toppen