Brev til NVE om konsesjonsbehandling av vind

Olje- og energidepartementet har torsdag 17. juni sendt brev til NVE der det redegjøres for hvilke prinsipper for konsesjonsbehandling av vindkraft som skal legges til grunn fremover.

Konsesjonsbehandlingen av vindkraft har vært stanset siden april 2019. Å stanse behandlingen av nye prosjekter frem til Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land var behandlet, var hensiktsmessig og ønskelig ut ifra en rekke hensyn. Samtidig er det utfordrende både for berørte aktører, kommuner og allmenne interesser at saker ligger uavklart over lang tid.

Stortingets behandling av vindkraftmeldingen, jf. Innst. 101 S (2020-2021), gjør det nødvendig med avklaringer av flere forhold når det gjelder rammene for framtidig konsesjonsbehandling. Departementet mener det derfor er for tidlig å starte konsesjonsbehandling av nye prosjekter.

I Innst. 101 S (2020-2021) er det lagt stor vekt på kommunens rolle i fremtidig behandling av vindkraft. Departementet legger derfor avgjørende vekt på kommunens syn i spørsmålet om konsesjonsbehandling av enkeltprosjekter som er stanset, nå skal kunne gjenopptas.

I brevet til NVE legges det til grunn at konsesjonssøknader kan tas/gjenopptas til behandling og klagesaker sluttbehandles, dersom vertskommunene anmoder om det. Behandlingen av meldinger uten fastsatt konsekvensutredningsprogram og øvrige konsesjonssøknader, stilles fremdeles i bero inntil lovgrunnlaget for framtidig konsesjonsbehandling er avklart.

Meld. St. 28 (2019-2020) inneholder en del forslag som kan implementeres umiddelbart i de sakene der behandlingen gjenopptas. Dette gjelder blant annet tydeligere konsesjonsvilkår knyttet til viktige miljøverdier, maksimal turbinhøyde og krav om minsteavstand til bebyggelse og andre installasjoner mv. 

Brevet kan leses her.