Bedre byer for alle

Kronikk av utenriksminister Børge Brende og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etter FN-konferansen Habitat som fant sted i Quito i Ecuador 17.-20. oktober.

Verdens befolkning strømmer til byene. Halvparten av menneskene på jorda bor allerede i byer, og innen 2050 vil andelen øke til ca 75 prosent. I Ecuadors hovedstad Quito har over 40.000 politikere, forskere, representanter fra næringsliv og sivilsamfunn denne uken deltatt på FN-konferansen Habitat. Tema for konferansen var en ny urban agenda som skal gjelde for alle land. Gjennom internasjonale forhandlinger er det blitt enighet om en slutterklæring som omhandler mål, forpliktelser og virkemidler for bedre byutvikling.  

Byer fra alle deler av verden kan lære av hverandre. Derfor er internasjonalt samarbeid viktig. I Norge arbeider vi kontinuerlig med å organisere byene mer effektivt, slik at de blir et bedre sted å bo for alle.  

En globalisert verden med klimaendringer, forurensning, flyktningestrømmer og migrasjon utfordrer verdens byer på en helt annen måte enn for 20 år siden, da den forrige Habitat-konferanse ble holdt i Istanbul.  

Måten byene våre organiseres på preger livskvaliteten til hver og en av oss. Byene skal være trygge både som hjemsted og arbeidsplass. De må være organisert og bygd slik at de kan stå imot klimaendringer og ekstremvær. Om lag 70 prosent av de globale klimagassutslippene stammer fra menneskelig aktivitet i byer. Tiltak i verdens byer er derfor avgjørende for å begrense den globale temperaturstigningen. Effektiv og klimavennlig kollektivtransport, sykkel og gange må overta for bilkøer med kjøretøy som går på bensin og diesel. Parisavtalen om klimaendringer må også gjennomføres i byene.  

I dag er luftforurensning blant de hyppigste dødsårsakene globalt og årsaken til over seks millioner dødsfall årlig. God byplanlegging vil være avgjørende for å sikre ren luft, rent vann, rene gater og grønne lunger.  

Byene må være et godt sted å bo og arbeide også for de fattige. Fattigdom må bekjempes i byene gjennom tilgang til utdanning, helsetjenester og kulturtilbud for alle. Attraktive byer tiltrekker seg kommersiell virksomhet og bærekraftige arbeidsplasser.  

På Habitat III-konferansen i Quito har Norge bidratt med norske erfaringer og løsninger. På nyåret fremmer regjeringen en ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter, om hvordan byer og tettsteder kan bli bedre for mennesker, næringsliv og miljø. Norske politikere på alle forvaltningsnivå har et ansvar for at våre byer er med på å kutte klimagassutslippene, blir mindre sårbare for klimaendringene, og at bylufta blir renere.  

FN vedtok i fjor 17 bærekraftsmål. Mål 11 handler om å gjøre byer og tettsteder inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Den nye urbane agendaen er et viktig virkemiddel som ikke bare vil være et veikart for hvordan byene skal bli bedre, men også bidra til fattigdomsbekjempelse, helse, klima, energi, produksjon og forbruk. For som FNs generalsekretær Ban Ki-moon har uttrykt det: Kampen om bærekraftig utvikling vil vinnes – eller tapes – i byene.

***

Konferansens nettside