Regjeringen vil samarbeide med næringslivet om CO2-fond

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sammen med NHO-leder Kristin Skogen Lund satt i gang arbeidet med et CO2-fond for næringstransport. Utslippene fra næringstransporten skal reduseres.

Etableringen av et CO2-fond for næringstransport var en av anbefalingene i rapporten om Grønn konkurransekraft som ble overrakt klima- og miljøministeren 28. oktober 2016. Regjeringen signaliserte i nasjonalbudsjettet 2017 at den vil være positiv til å vurdere et slikt fond.

– Et CO2-fond vil kunne bli et viktig virkemiddel for å kutte utslippene fra næringstransporten. Vi har gjennom Parisavtalen forplliktet oss til å kutte CO2-utslippene med 40 prosent i 2030 sammenliknet med 1990. En del av disse kuttene må skje innenfor transportsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Utslippskutt i transportsektoren 

Transport står i dag for om lag 60 prosent av utslippene i det vi kaller ikke-kvotepliktig sektor, det vil i hovedsak si utslipp fra transport, landbruk, bygg og avfall.

Norge vil oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen sammen med EU. Gjennom samarbeidet med EU vil Norge trolig få et mål for utslippsreduksjoner på 40 prosent for transport, jordbruk, bygg og andre ikke-kvotepliktige utslipp. Målet skal nås sammen med EU-landene. Regelverket gir ikke føringer for hvor stor andel som skal reduseres i Norge. 

Samarbeid med næringene

Regjeringen har de siste månedene gjennomført møter med næringsorganisasjonene som står bak "Sjøkart for grønn kystfart" og "Veikart for næringslivets transporter" for å få de første innspillene til prosess og tema for utredning. 

– Jeg har mottatt gode og konstruktive innspill fra næringslivet. Nå ser jeg frem til å starte grundige forhandlinger med næringslivet om et CO2-fond, sier Vidar Helgesen. 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett beskrevet to ulike modeller for et CO2-fond. I tiden som kommer skal de ulike alternativene utredes nærmere, og regjeringen og næringslivet skal sammen få på plass et felles analysegrunnlag for videre arbeid. 

Arbeidet med utredning og innhenting av felles data og analysegrunnlag starter nå.

Regjeringen skal rapportere på dette arbeidet i statsbudsjettet 2018. 

 

Til toppen