Danske innspill til reform av EUs fiskeripolitikk

350 innspill er kommet inn til grønnboken om reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Som en av de toneangivende fiskerinasjonene i EU vil sannsynligvis det danske innspillet ha stor betydning i tiden fremover. Fiskeriråd Paul Oma oppsummerer.

 

Vedlagt følger det danske innspillet til grønnboken om reform av EUs felles fiskeripolitikk (CFP). Som en av de toneangivende fiskerinasjonene i EU vil sannsynligvis det danske innspillet ha stor betydning i tiden fremover. Danmark vil dessuten ha formannskapet i EU våren 2012, slik at de vil være i førersetet når reformprosessen går mot slutten. I det overraskende korte innspillet til grønnboken (kun ca. 8 sider med kommentarer) legger Danmark vekt på følgende:

 

·         Hovedmålet for CFP må være bærekraftige ressurser. Det er ikke motstrid mellom maksimalt økonomisk utbytte av fiskeriene og dette målet.

·         Endring fra politisk kortsiktige beslutninger til langsiktighet i den politiske beslutningsprosessen. Europaparlamentet og Rådet bør fatte vedtak i forhold til rammeforordninger. Detaljene bør vedtas ved komitologi.

·         EU regelverk som kan lede til utkast av fisk må avskaffes.

·         Gradvis omlegging til fangstkvoter fremfor landingskvoter. Det pekes på at elektronisk overvåking av fangstprosessen (f.eks. kameraovervåking) kan bidra til at dette kan oppnås.

·         Systemet med relativ stabilitet må videreføres, om enn i en mer fleksibel variant.

·         Videreføring av systemet med 12 nm eksklusiv fiskerisone for medlemslandene.

·         EU bør ikke utvikle et eget system for å ivareta småskalafiske, men overlate dette til medlemslandene.

·         Kontroll bør fremdeles være medlemslandskompetanse. Kvantitative mål mht. inspeksjoner bør erstattes av kvalitative mål.

·         Den felles markedsordningen for fiskeri- og landbruksprodukter (CMO) fungerer ikke, og den må reformeres. Den økonomiske støtten som i dag går til prisintervenering må endres til å omfatte tiltak som støtter industrien og produktenes konkurranseevne. Sporing og sertifisering av produkter er eksempler på slike tiltak.

·         EU bør arbeide for liberalisering av verdenshandelen for fiskeriprodukter, herunder senke handelsbarrierene for import til EU. Dette vil bidra til å opprettholde en prosessindustri i EU.

·         Innføring av omsettelige kvoter for å få bukt med overkapasiteten i EUs fiskeflåte. Medlemsstatene skal styre dette.

·         Det Europeiske Fiskerifondet (EFF)s midler bør gå til nyskapning fremfor økonomisk støtte til fiskeflåten. Økonomisk støtte vil bare svekke effektiviteten til fiskeflåtene. Eksempler på prosjekter som bør få støtte er utviklingen av selektive redskaper, pilotprosjekter, markedsføring av bærekraftige produkter fra fiskeri og akvakultur mm.

·         EU bør utvikle en helhetlig akvakulturpolitikk.

 

Alle de ca. 350 innspillene til grønnboken om reformen av EUs felles fiskeripolitikk finner en her.

Til toppen