Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Tommel opp for vedlikehold

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Budstikka, Dagsavisen Fremtiden, Bygdeposten og Drammens Tidende i perioden 9. - 12. desember 2017.

Takk for tålmodigheten til alle dere som har måttet endre reiserutinene litt. Buss for tog er ikke en ønskesituasjon. Likevel er det av og til nødvendig. Dersom jernbanen skal fungere bedre, så må vi vedlikeholde den.

Vi har nettopp lagt bak oss den første perioden med arbeid i Lieråstunnelen. Det har skapt utfordringer for mange pendlere som til vanlig nyter en togtur fra Drammen/Vestfoldbanen og innover mot Oslo. NSB og Bane NOR har lagt ned en stor innsats for å dempe ulempene for kundene i denne perioden. Vi vet at ikke alle busser har kommet frem i tide og at det er forbedringsmuligheter. Likevel har jeg inntrykk av at avviklingen av den alternative transporten har fungert bra for de aller fleste. Dette fortjener både NSB og Bane NOR ros for, og det lover godt for de kommende perioder med trafikkstans i tunnelen. 

Det er dessverre ikke siste gang vi må gjennom dette. Vedlikehold og fornyelse av Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen er et av de største vedlikeholdsprosjektene som Bane NOR skal arbeide med de nærmeste årene. Tunnelen, som ble åpnet i 1973, er ennå den nest lengste jernbanetunnelen i landet og en av de mest trafikkerte, med 400 tog i døgnet. Det er helt nødvendig å starte på prosjektet nå, blant annet for å ivareta sikkerheten i tunnelen i årene framover. Vi kunne stengt tunnelen i en lang periode og blitt ferdig, men det ville skapt store utfordringer for mange. Vi har derfor valgt å samle arbeidet til perioder hvor det erfaringsmessig er mindre trafikk på jernbanen. Derfor blir tunnelen stengt i påsken og noen uker om sommeren hvert år fram til 2021. Da får vi en grei kombinasjon av god fremkommelighet i hverdagen og effektivt vedlikeholdsarbeid i de periodene når tunnelen først stenger.

Vedlikehold er viktig. Vi må ta vare på det vi allerede har. Derfor har vi mer enn doblet rammene for vedlikehold av jernbanen. Ja, det er viktig og gøy å bygge nytt, og det gjør vi i stort omfang. Men vi må slutte å la det vi allerede har forfalle og forvitre. Mangelfullt vedlikeholdsarbeid fører raskt til at vi ikke kan utnytte dagens infrastruktur optimalt, samtidig som transportsikkerheten risikerer å bli svekket. Under de rødgrønne økte vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet, mens dagens regjering har klart å stoppe og deretter redusere etterslepet.

Nå blir det ikke alltid jubel for vedlikehold heller. Når vedlikeholdsinnsatsen er stor, slik som i Lieråsentunnelen, så blir reisehverdagen for passasjerene tyngre. Noen klager, men alt i alt møter vi heldigvis mye forståelse. Det handler jo om å sikre en mer driftsstabil togtrafikk på lengre sikt. Det drar vi alle nytte av. Sammen med mye nybygging, flere nye togsett og enda flere avganger, så er jeg trygg på at tog vil være et foretrukket transportmiddel for mange av oss. Ta plass!

 

Til toppen