Deler ut 183,3 millionar til barne- og ungdomsorganisasjonar

I år deler Barne- og familiedepartementet ut 10 millionar kroner meir i nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonane.

– Barne- og ungdomsorganisasjonane er heilt avgjerande for å hindre utanforskap, og for å leggje til rette for at barn og ungdom over heile landet skal kunne delta i aktivitet, engasjere seg og få si stemme høyrt, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Med styrkinga på 10 millionar kroner, blir det samla tilskotet til nasjonal grunnstøtte på om lag 183 millionar kroner i 2024. Styrkinga skal sikre at organisasjonane kan drive aktivitet lokalt og fylle viktige demokratiske funksjonar.

Konsekvensar av pandemien og høg prisstigning har sett mange barne- og ungdomsorganisasjonar i ein krevjande situasjon. Ein auke av grunnstøtta vil styrkje organisasjonane sin kapasitet til mellom anna å rekruttere barn og ungdom tilbake i aktivitet etter pandemien, gi opplæring til nye frivillige og å leggje til rette for aktivitet over heile landet.

– Dette er derfor viktige midlar for organisasjonane, og for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Den nasjonale grunnstøtta framhevast av barne- og ungdomsfrivilligheita som deira viktigaste støtteordning, og auken av støtta vil betre rammevilkåra deira.

Grunnstøtta er frie midlar til landsdekkjande barne- og ungdomsorganisasjonar og kan brukast til drift. Den støttar opp om organisasjonane som ein arena for aktivitet, fellesskap og medverknad kor barn og unge kan få erfaring med demokratiske prosessar.

Les meir om støtteordninga her: Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - grunnstøtte nasjonalt arbeid – Tilskudd.no (dfo.no)