Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 435 til skriftlig besvarelse fra representant Kari Elisabeth Kaski

Om tilbakebetaling av skatt

Jeg viser til brev 2. desember 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski:

Hvordan kan det ha seg at det er på bakgrunn av spørsmål fra NRK at Skatteetaten avdekker at 17 500 personer ikke har fått tilbakebetalt skattepenger de har krav på, og har statsråden vurdert at dette kunne vært en mulighet etter NAV-saken ble offentlig?

 Begrunnelse:
I dag, 29. november, avslører NRK at 17 500 personer har betalt tilbake NAV-krav uten å få tilbake de skattepengene de dermed har krav på. I følge NRK er det først når de begynte å stille spørsmål i starten av november at Skatteetaten undersøkte dette.

Svar:
Innledningsvis vil jeg understreke at jeg ser alvorlig på denne saken og på konsekvensene den har fått for enkeltpersoner. Jeg er opptatt av at Skatteetaten gjør det de kan for å rydde opp på en effektiv og god måte, slik at alle får tilbakebetalt pengene de har krav på så snart som mulig. Skatteetaten jobber med å få oversikt over hva som har skjedd og med å rydde opp. Hver sak vil få en individuell behandling i Skatteetaten.

På bakgrunn av saken om Navs feilpraktisering av EØS-regelverket for adgang til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land, iverksatte Skatteetaten raskt undersøkelser og tiltak for å identifisere EØS-rettslige problemstillinger i egen etat. Videre iverksatte Skatteetaten tiltak for å sikre at etaten som innkrevingsmyndighet for Nav-saker, håndterer uriktige vedtak om tilbakebetaling på en god måte. Finansdepartementet fikk 11. november 2019 en orientering fra Skatteetaten om denne oppfølgingen. I følge Skatteetaten hadde etaten på det tidspunktet ikke oppdaget rutinesvikten med den skattemessige behandlingen av tilbakebetalingssakene, og orienteringen inneholdt derfor ikke informasjon om dette.

Skatteetaten har en tett oppfølging av sakene som er berørt av Navs feilpraktisering av EØS-regelverket. Nav har identifisert 2 400 saker. Skatteetaten har siden 31. oktober 2019, som innkrevingsmyndighet for Nav-saker, mottatt lister fra Nav over saker som er berørt av feilpraktiseringen av EØS-regelverket. På bakgrunn av listene har Skatteetaten midlertidig stanset innkrevingen i påvente av endringsvedtak fra NAV. I tillegg vurderer Skatteetaten alle de skattemessige forholdene ved sakene etaten får oversendt fra Nav, og alle sakene blir fulgt opp individuelt. Skatteetaten mottar og behandler disse sakene fra Nav fortløpende. Skatteetaten skal blant annet sikre at mottakere som skal få en trygdeytelse etterbetalt, skal bli trukket nok skatt ved utbetalingen slik at de ikke får restskatt ved skatteoppgjøret.

I løpet av Skatteetatens arbeid med å lage rutiner for behandlingen av sakene fra Nav som er berørt av feilpraktiseringen av EØS-regelverket, mottok Skatteetaten flere mediehenvendelser. I forbindelse med å svare ut en av disse, oppdaget etaten en svikt i sine rutiner knyttet til den skattemessige behandlingen av tilbakebetaling av ytelser fra Nav. Når en ytelsesmottaker har tilbakebetalt en ytelse til Nav, sender Nav en korrigert melding til Skatteetaten om at ytelsen er redusert. Skatteetaten skulle fra 1. november 2017 følge opp slike korrigerte meldinger fra Nav ved selv å ta initiativ til å endre skattefastsettingen for den skattepliktige som har mottatt ytelsen. De skattepliktige ville da få tilbakebetalt skatt dersom de hadde krav på det, uten at de skattepliktige behøvde å foreta seg noe. Feilen i Skatteetatens rutiner har medført at dette ikke har skjedd i alle saker.

Skatteetaten er nå i gang med å korrigere saker for årene 2016, 2017 og 2018. Omfanget av saker for denne treårsperioden er opp til 17 500 saker. Flere av disse sakene kan gjelde samme person for flere inntektsår, slik at antallet berørte personer kan være lavere. Feilen i Skatteetatens rutiner gjelder alle typer ytelser fra Nav. Flere av sakene som er berørt av Navs feilpraktisering av EØS-regelverket, kan også være berørt av feilen i Skatteetatens håndtering av tilbakebetalingssaker, og dermed være inkludert i de nevnte 17 500 sakene. Skatteetaten jobber nå med å rydde opp i feilen. Hver sak vil få en individuell behandling i Skatteetaten.

Jeg fikk kjennskap til feilen i Skatteetatens rutiner for håndtering av tilbakebetalingssaker fra Nav 22. november 2019. Etter dette har jeg blitt løpende orientert om Skatteetatens arbeid med disse sakene.

Et spørsmål som reiser seg i sakene om den skattemessige håndteringen av tilbakebetaling av ytelser fra Nav, er hvorfor den skattepliktige må tilbakebetale brutto ytelse til Nav, dvs. inkludert skatten som tidligere er betalt på ytelsen. Problemstillingen var også oppe i 2014, og resulterte den gang i en regelendring som la til rette for at Nav kan kreve tilbake netto i stedet for brutto ytelse. Det har imidlertid vist seg krevende å gjennomføre slik netto tilbakebetaling i tilfeller der tilbakebetalingen skjer over lengre tid. Skatteetaten og Nav har nå funnet en løsning for netto tilbakebetaling, som vil innføres fra 1. januar 2020. Dette vil forenkle behandlingen av disse sakene.

Jeg skal sørge for en grundig gjennomgang av hvordan feilen i Skatteetatens rutiner kunne oppstå og hvorfor feilen ikke ble oppdaget tidligere. Skattedirektøren har allerede bedt Skatteetatens internrevisjon om å gjennomgå disse forholdene. Dette arbeidet er viktig for å unngå at slike feil skjer i fremtiden.

 

Med hilsen

 

Siv Jensen

 

 

 

 

 

Til toppen