Oppdaterte anslag for norsk økonomi - mars 2017

Styrket vekst i norsk økonomi
Veksten i norsk økonomi er på vei opp. Lave renter, styrket konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk bidrar til bedringen.

Den økonomiske veksten tar seg gradvis opp, og arbeidsledigheten er på vei ned. Norsk økonomi er fortsatt preget av det kraftige oljeprisfallet fra sommeren 2014, og situasjonen er særlig krevende på Sør- og Vestlandet. Utviklingen har vært støttet av en kraftfull økonomisk politikk.

Konkurranseevnen er styrket. Svakere krone, lavere lønnsvekst og reduserte bedriftsskatter har lagt et godt grunnlag for omstilling og ny vekst i norsk næringsliv. Historisk lav rente og ekspansiv finanspolitikk bidrar til å trekke opp innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester. Samlet sett hjelper dette norsk økonomi ut av nedgangsperioden.

Bedrifter melder at veksten har tiltatt det siste året, og venter videre oppgang. Husholdningene ser lysere på fremtiden, og i anslagene til regjeringens budsjettkonferanse anslås veksten i husholdningenes konsum å ta seg opp fra 2016 til 2017. Nedgangen i eksporten utenom olje og gass i fjor ventes å snu til oppgang, understøttet av bedringen i konkurranseevnen de siste årene. Mindre nedgang i petroleumsinvesteringene trekker også opp veksten i fastlandsøkonomien.

Arbeidsledigheten har gått ned. AKU-ledigheten er fortsatt høy til tross for fallet i desember, mens den registrerte ledigheten er forholdsvis lav i et historisk perspektiv. Sysselsettingen har utviklet seg svakt de siste årene og ikke holdt tritt med befolkningsveksten. Arbeidsmarkedet er fortsatt preget av store regionale forskjeller, men det er et lyspunkt at oppgangen i ledigheten på Sør- og Vestlandet ser ut til å ha stoppet opp.

Veksten i BNP Fastlands-Norge anslås å øke fra 0,8 pst. i 2016 til 1,6 pst. i 2017. Det anslås at sysselsettingen vil utvikle seg mer positivt fremover, og at arbeids­ledigheten gradvis vil avta. Anslagene for i år er om lag som i Nasjonalbudsjettet 2017, se tabell 1.

Anslagene er usikre, men høyere oljepris og mer robuste investeringsprosjekter i oljesektoren har redusert risikoen for et større tilbakeslag i norsk økonomi. Samtidig øker sårbarheten i husholdningene med høy vekst i boligpriser og gjeld. Både resultatet av folkeavstemningen i Storbritannia om utmelding av EU og signaler om en ny handelspolitikk fra den amerikanske administrasjonen, er usikkerhetsmomenter for den internasjonale utviklingen.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før

 

Mrd. kroner1

 

Anslag 2017

 

2016

2016

NB17

Realøkonomien. Prosentvis endring fra året   før

 

 

 

 

    Privat konsum

1 407,0

1,6

2,1

2,3

  Offentlig konsum

761,0

2,3

1,9

1,7

  Bruttoinvesteringer i fast kapital

746,9

0,5

1,3

1,6

  Herav: Offentlig forvaltning

165,6

6,1

5,0

5,1

              Oljeutvinning og rørtransport

159,7

-14,7

-11,6

-10,0

              Bedrifter i Fastlands-Norge

238,3

2,8

4,4

4,4

              Boliger

182,2

9,9

5,6

5,6

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

2 754,0

2,7

2,7

2,6

  Eksport

1 051,7

-1,2

0,4

-0,4

  Herav: Tradisjonelle varer

309,6

-8,2

2,3

4,6

  Import

1013,1

0,3

2,1

3,0

  Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

2 715,4

0,8

1,6

1,7

Arbeidsmarkedet

 

 

 

 

  Sysselsetting, personer

 

0,1

0,6

0,7

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå

 

4,7

4,6

4,6

  Arbeidsledighetsrate, registrert

 

3,0

2,9

3,1

Memo

 

 

 

 

   Råoljepris, kroner pr. fat (løpende priser

 

379

479

425

1) Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
2) Utenom lagerendring.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, nasjonale kilder, Norges Bank, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Finansdepartementet