Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pressemelding fra utvalget som har vurdert avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Utvalget som har vurdert avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer overleverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen (FrP).

Regjeringen Solberg oppnevnte utvalget den 16. november 2018. Utvalget fikk i mandat å gjennomføre en helhetlig vurdering av avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, herunder helseeffekter og konsekvenser for bransjen og avgiftsmyndighetene.
Utvalget skulle særlig vurdere om dagens avgifter kan og bør utformes slik at de i større grad tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål innenfor rammen av EØS-avtalens statsstøtteregler.

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer

Når det gjelder dagens avgift, mener utvalget at denne ikke er utformet optimalt som en fiskal avgift for å sikre staten inntekter ved at den kun omfatter et begrenset vareomfang og at den dermed kan medføre uønskede vridinger. Utvalget finner det videre uheldig at dagens avgift kan gi konkurransevridninger mellom aktører som produserer noenlunde like varer.

Det legges til grunn at avgiften kan bidra til en positiv helsemessig effekt ved å redusere nordmenns etterspørsel etter sjokolade- og sukkervarer, men grensehandel og netthandel kan imidlertid bidra til å redusere helseeffekten av avgiften. Det er grunn til å tro at avgiftsforskjellene mellom Norge og Sverige har stimulert til økt grensehandel og netthandel av sjokolade- og sukkervarer.

Utvalgets flertall mener at avgiften slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift. Flertallet viser til at en helsebegrunnet avgift krever en nærmere utredning både av hvilke varer en slik avgift bør omfatte, samt hvilke konsekvenser en slik avgift vil få for de næringsdrivende. Med den tid utvalget har hatt til rådighet, har det ikke vært anledning til å gå nærmere inn i disse vurderingene.

Utvalgets mindretall mener at avgiften bør oppheves, og ikke erstattes av en ny helsebegrunnet avgift. Mindretallet legger til grunn at dersom en avgift med helse- og ernæringsformål skal vurderes, må dette drøftes i en mer helhetlig sammenheng der også andre virkemidler inngår i vurderingen, noe som ligger utenfor utvalgets mandat.

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer

Det vises til at dagens avgift på alkoholfrie drikkevarer i første rekke er fiskal ved at den skaffer staten inntekter. Avgiften kan bidra til å redusere befolkningens inntak av næringsfattige og sukkerrike produkter, men sett fra et helsemessig ståsted fremstår ikke avgiften som optimal ved at den ikke er utformet med tanke på innhold og mengde av potensielt helseskadelige ingredienser. Samtidig viser utvalget til at avgiften kan stimulere til økt grensehandel av alkoholfrie drikkevarer dersom avgiften fører til økende prisforskjell mellom Norge og Sverige. Denne handelen kan gå på bekostning av omsetning i Norge.

Utvalgets flertall mener at avgiften slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift som er differensiert etter innholdet av sukker. Drikkevareavgiften i Irland, som ble godkjent av EU-kommisjonen i 2018, kan illustrere hvordan en slik avgift kan utformes. Fire av flertallets medlemmer mener at en ny avgift også bør omfatte drikkevarer tilsatt kunstig søtning, men med lavere avgiftssats enn sukkerholdige drikker.

Utvalgets mindretall mener at avgiften bør oppheves, og ikke erstattes av en ny helsebegrunnet avgift. Mindretallet forutsetter at dersom myndighetene likevel skulle konkludere med at den eksisterende fiskale avgiften skal erstattes av en ny, helse- og ernæringsmotivert avgift, at det er nærliggende å vurdere en differensiert drikkevareavgift etter en for næringslivet forutsigbar modell, eksempelvis den irske drikkevareavgiften.

Les mer: 

 

Nett-tv Overrekkelse av rapporten fra utvalget som har vurdert særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Se sendingen her

Se sendingen her

Til toppen