Juryens begrunnelse Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister 2020

Årets prisvinner er et stjerneeksempel på hvor viktig undersøkende journalistikk kan være for å avdekke brudd på grunnleggende menneskerettigheter og rettssikkerhetsgarantier. Det er pressens oppgave å avdekke kritikkverdige forhold - å belyse når enkeltmennesker og grupper blir utsatt for overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner.  Årets prisvinnere har gått til selve kjernen i dette gjennom sin journalistikk. Fremtidige journalister på landets journalistutdanninger får presentert denne saken når de skal lære om den gravende journalistikkens viktige samfunnsfunksjon. Etter at denne saken ble publisert i VG, så fikk den virkninger helt opp på regjeringsnivå. Det ble igangsatt granskning av saken, og forvaltningspraksis ble gjennomgått for å finne ut hvordan det er mulig at offentlige myndigheter kan fatte svært inngripende vedtak overfor enkeltmennesker uten tilstrekkelig lovhjemmel, på feil faktagrunnlag eller uten tilstrekkelig medvirkning fra dem saken gjelder. Gjennomgangen viste mangler i saksbehandlingen på alle områder og på alle nivåer som ble undersøkt.

Journalistene som vinner Kulturdepartementets menneskerettspris innleder artikkelen sin slik:

«Tenk deg at du ikke lenger får styre din egen bankkonto.»

«Tenk deg at ingen spør hva du vil, fordi noen hevder at du ikke er i stand til å forstå»

«Tenk at det skjer på grunnlag av en diagnose du ikke har.»

Feilregistrerte diagnoser som fører til ulovlig vergemål. Tre unge menn fratas muligheten til å styre sine egne liv. Årets prisvinnere har imponert kolleger i mediebransjen i Norge gjennom den usedvanlige sterke historien om brødrene på Tolga. SKUP-pris, Den store journalistprisen og nå også Kulturdepartementets menneskerettspris. Det er godt at journalistikken ikke svikter når samfunnet og systemer svikter så grovt som de gjorde i denne saken. Å skrive en slik sak krever mot, utholdenhet og det krever en god forståelse av hva journalistikkens rolle er i møte med offentlige myndigheters utøvelse av makt overfor enkeltmennesker som kan være i en sårbar situasjon. Når denne myndighetsutøvelsen ender opp med å bli et ulovlig inngrep, et inngrep uten tilstrekkelig lovgrunnlag som gjøres på en svært vilkårlig og lite tillitsvekkende måte; så svekker det tilliten til myndighetene.

Det er ikke ofte at en dekning av en sak fører til granskning, som igjen fører til at tilsynsorganer slår fast at det hadde skjedd alvorlige og systematiske feil på alle nivåer av forvaltningen i denne saken, som deretter fører til at både statsminister, helseminister, fylkesmann og ordfører ber om unnskyldning på vegne av staten, på vegne av fellesskapet.

Historien til de tre brødrene på Tolga er formidlet av journalister med en fantastisk formidlingsevne, som også hele redaksjonen bidrar til. Tekst, bildebruk, layout løfter på en verdig måte frem menneskene som har fått krenket sin rett til å bestemme over egne liv. Saken berører, den opprører, den provoserer og den vil, håper vi, føre til en endring av all praksis i vergemålssaker som ikke er i tråd med menneskerettighetene.

KULTURDEPARTEMENTETS MENNESKERETTSPRIS FOR JOURNALISTER 2020 TILDELES

Maria Mikkelsen, Mona Grivi Norman og Frank Haugsbø, VG, for «Tre brødre på Tolga»

Bakgrunn

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister er en pris som er etablert av Kulturdepartementet for å «inspirere til undersøkende journalistikk om menneskerettighetsspørsmål og bidra til å avdekke eventuelle brudd på menneskerettighetene.» Prisen ble opprettet i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 21 (1999–2000) «Menneskeverd i sentrum».