Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål fra næringskomiteen vedrørende Prop. 127 S (2014-2015) om jordbruksoppgjøret, Vedlegg 4 Nasjonal jordvernstrategi - Anslag over omdisponering av dyrka jord i Nasjonal transportplan (NTP)

Jeg viser til brev datert 01.10.2015 med følgende spørsmål fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal:

"Hva var anslaget i Nasjonal Transportplan (NTP) da omdisponeringsmålet ble halvert i 2003?" 

Nasjonal transportplan (NTP) for 2002-2011 inneholdt ikke noe anslag over omdisponering av dyrka jord som følge av riksvei- og jernbaneprosjekter. Anslag over dette kom først i NTP 2010-2019. 

I NTP 2010-2019, kapittel 12.1.5 Mål om kulturminner, kulturmiljø og landbrukets arealressurser, ble det anslått at om lag 5 900 dekar dyrka jord ville bli bygget ned på grunn av riksvei- og jernbaneprosjekter i 10-årsperioden, dvs. ca. 590 dekar årlig.

I gjeldende NTP for 2014-2023 er nedbyggingen av dyrka jord på grunn av riksvei- og jernbaneprosjekter, anslått til å bli ca. 7 600 dekar i 10-årsperioden, dvs. ca. 760 dekar årlig. 

Med hilsen  

Sylvi Listhaug 

Til toppen