Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om festeavgift for Sølen Camp og Hytter

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om hvordan landbruks- og ministeren vil bidra til at Sølen Camp og Hytter får en festeavgift som sikrer driften og tilgang på areal i Engerdal.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2016 fra representanten Nils Kristen Sandtrøen

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar: 

«Hvordan vil landbruksministeren bidra til at Sølen Camp og Hytter får en festeavgift som sikrer driften og tilgang på areal i Engerdal?»

Avtaler om leie av areal er nærmere regulert i lov, herunder lov om tomtefeste (tomtefesteloven). Festekontrakten, sammen med bestemmelsene i tomtefesteloven, er styrende for når og hvordan en festeavgift kan reguleres eller en kontrakt kan sies opp.

Statskog forvalter om lag 15 000 ulike festeforhold i Norge. Disse festeforholdene er inngått over svært lang tid og på ulike vilkår. Over tid har det vokst fram et behov for å rydde i gamle kontrakter for å sikre likebehandling og harmonisering av vilkår. Derfor arbeider Statskog planmessig med å erstatte gamle avtaler med nye avtaler som gjenspeiler dagens faktiske bruk av arealene. Dette bidrar også til å sikre nødvendig forutsigbarhet for leietaker.

Vederlaget for feste av eiendom som er regulert i tomtefesteloven tar utgangspunkt i tomtens størrelse, tomteverdi per kvadratmeter og en festerente. I så godt som alle tilfeller oppnås enighet om fremtidige vilkår for leieforholdene i en dialog mellom partene. Statskog søker å etablere avtaler på markedsmessige og omforente vilkår. Ved regulering av festeavgifter er Statskogs mål å sikre riktige inntekter til statsallmenningene og fellesskapet. Ved feste av areal på statsallmenning, som i tilfellet med Sølenstua Camp og Hytter, går inntektene til Grunneierfondet, som finansierer grunneieroppgaver og tiltak i statsallmenningene, og tilskudd til Norges fjellstyresamband.

Utleie av arealer til ulike formål er en del av Statskogs forretningsmessige virksomhet. Jeg forutsetter at Statskog som profesjonell grunneier baserer sin virksomhet på gjeldende rett og søker å finne markedsmessige vilkår som gir grunnlag for å etablere og opprettholde verdifull sysselsetting i distriktene. Jeg legger til grunn at dette også gjelder for Sølenstua Camp og Hytter.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen