Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om strøm til setrene i Vangrøftdalen

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om hvordan statsråden vil bidra til å sikre strøm til setrene i Vangrøftdalen for å ivareta formålet med landskapsvernområdet og forsterke grunnlaget for seterdrift.

Spm. nr. 1677 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Jeg viser til spørsmål nr. 1677 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentanten Nils Kristian Sandtrøen. Spørsmålet er som følger:

"Hvordan vil statsråden bidra til å sikre strøm til setrene i Vangrøftdalen for å ivareta formålet med landskapsvernområdet og forsterke grunnlaget for seterdrift i dette området som er et utstillingsvindu for framtidsretta og trygg norsk matproduksjon?"

Setrene i Vangrøftdalen i Dalsbygda inngår i Vangrøftdalen – Kurrudalen landskapsvernområde som ble opprettet i 2001, der formålet med opprettelsen er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap. Seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, er skapt gjennom aktiv jordbruksdrift og utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. I 2009 ble seterområdet også innlemmet i ordningen utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Jeg ser positivt på at det er tatt et lokalt initiativ til å få fram strøm til seterdrifta i området, da setring og husdyrhold er viktig for opprettholdelse av matproduksjonen, men også ivaretakelse av miljøverdier som biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer. Gjennom tilskudd til utvalgte kulturlandskap kan det settes av midler innenfor rammen til blant annet investeringer, i tillegg ulike skjøtselstiltak for å ta vare på de store verdiene i området.

Det er i dag i alt 46 områder i hele landet som utgjør utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Som utvalgt kulturlandskap i Vangrøftdalen – Kurrudalen, har området mottatt betydelige midler over jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett til tiltak siden 2009. Jeg forstår at å investere i strømtilførsel er kostnadskrevende, og jeg er kjent med at det gjennom ordningen er gitt midler til et forprosjekt knyttet til å sikre setrene strøm. Jeg vil videre legge til at det over jordbruksavtalen er flere ordninger som skal bidra til å opprettholde matproduksjonen basert på beiting og setring med viktige ressurser, som samlet sett bidrar til framtidsretta og trygg matproduksjon.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen