Regjeringen godtar nytt direktiv om beskyttelse av personopplysninger i politi og påtalemyndigheten

I statsråd i dag er det lagt frem en kongelig resolusjon om godtakelse av EU-direktiv om beskyttelse av personopplysninger i politi og påtalemyndigheten, med forbehold om Stortingets samtykke.

Formålet med direktivet er å beskytte personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner.

Direktivet er en del av et nytt europeisk personvernregelverk, som også omfatter en generell forordning om behandling av personopplysninger. Norske eksperter har deltatt i utformingen. Direktivet erstatter rammebeslutningen om personvern innen politisamarbeid og annen rettslig samarbeid i straffesaker som er gjennomført i politiregisterloven med tilhørende forskrift.

Styrker personvern og rettigheter

Det nye regelverket vil i all hovedsak styrke personvern og rettigheter. Sentralt i direktivet, som det også gjorde i rammebeslutningen, står prinsippene om at opplysninger bare må behandles for nærmere angitte formål, samt at opplysningene må være nødvendige, relevante, korrekte og tilstrekkelige.

Direktivet inneholder sentrale rettigheter for den opplysningen gjelder, herunder rett til innsyn og rett til å kreve opplysninger rettet, slettet eller sperret. Det nye regelverket gjelder også for nasjonal behandling av personopplysninger, og ikke som tidligere bare behandling av opplysninger som utveksles mellom landene.

Dette er allerede gjennomført i politiregisterloven, og fører derfor ikke til endringer i norsk rett. Nytt er imidlertid at den registrerte i større grad informeres om sine rettigheter, og om adgangen til å saksøke den behandlingsansvarlige, databehandlere og tilsynsmyndigheten.

Justis- og beredskapsdepartementet vil om kort tid sende på høring forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften for å gjennomføre direktivet i norsk rett.

 

Til toppen