Diskuterte tiltak for et velfungerende indre marked

Konkurranseevnerådet diskuterte Europakommisjonens handlingsplan for et styrket indre marked 9. og 10. mars i Brussel. Rådet støtter de fleste av Kommisjonens forslag til prioriteringer. Kommisjonen forventes å legge fram sitt endelige forslag i slutten av mars. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Hovedresultatene fra Konkurranseevnerådet kan oppsummeres som følger:

• Diskusjon om prioriteringer innenfor EUs handlingsplan for et styrket indre marked for rask gjennomføring. Bred enighet om å prioritere digitalt indre marked, tiltak for små- og mellomstore bedrifter (SMB-tiltak), tjenester og immaterielle rettigheter;

• Autorisasjon til å lansere forsterket samarbeid mellom 25 EU-land om et enhetlig europeisk patent og videre vurderinger av en alternativ domstolsløsning i lys av EU-domstolens nylige uttalelse;

• Vedtak av konklusjoner som i stor grad støtter opp om Europakommisjonens melding om råmaterialer og råvaremarkeder;

• Diskusjon om årlig vekstundersøkelse – europeisk semester som forberedelse til møtet i Det europeiske råd 24. og 25. mars.

Det vises til pressemeldingen fra møtet her.

EUs handlingsplan for et styrket indre marked (SMA)
Kommissær for det indre marked, Michel Barnier, innledet med en presentasjon av Kommisjonens opplegg om å satse på 10-12 av de 50 forslagene som kan gjennomføres raskt (innen 2012), og som vil virke effektivt for å skape økonomisk vekst eller bidra positivt i forhold til innbyggerne.

Følgende områder trekkes frem;

• Tiltak for å fremme digitalt indre marked (e-handel, digitale offentlige anskaffelser)

• Mobilitet (profesjonelle kvalifikasjoner, pensjonsoverføringer)

• SMB-tiltak (finansiering, forenkling offentlige anskaffelser)

• Immaterielle rettigheter (europeisk patent)

• Forslag for å fremme sosial markedsøkonomi

De fleste landene er positive til å prioritere det digitale indre marked, små og mellomstore bedrifter (SMB), tjenester og immaterielle rettigheter. Spørsmål om koordinering av selskapsbeskatning er fortsatt kontroversielt.

Kommisjonen forventes å legge fram sitt endelige forslag innen utgangen av mars med sikte på å få det vedtatt under det ungarske formannskapet i juni.

Tjenestedirektivet
Rådet vedtok konklusjonene om gjensidig evalueringsprosess for tjenestedirektivether med støtte til Kommisjonens melding. Medlemsland som er forsinket med inkorporering av direktivet i nasjonal rettssystem og med opprettelse av et enhetlig kontaktpunkt, ble sterkt oppfordret av Barnier til å følge opp sine forpliktelser.

Europeisk patent
Etter sterke innsigelser fra Spania og Italia, vedtok Rådet med støtte av de øvrige 25 landene formell autorisasjon om forsterket samarbeid om etablering av felles europeisk patent. De to førstnevnte landene viste til EU-domstolens negative uttalelse her om Kommisjonens forslag til europeisk domstolsordning for patent, og mente det derfor vil være meningsløst å forsette prosessen.

Formannskapet og Kommisjonen (Barnier) insisterte på at dette var to atskilte, parallelle prosesser, og at forslaget om etablering av europeisk patent nå må vedtas samtidig som EU-domstolens uttalelse blir nærmere analysert. Dette fikk tilslutning fra alle 25 landene.

Barnier konkluderte med at Kommisjonen tar sikte på å legge fram forslag til forordning om europeisk patent og egen forordning om oversettelsesregelverket 30. mars. Parallelt vil Kommisjonen arbeide for å finne en domstolsløsning i samsvar med EU-domstolens uttalelse. Barnier håpet å kunne legge fram et nytt domstolsforslag i løpet av våren. Hellas ga uttrykk for at en løsning som bare omfatter EU-land er det eneste realistiske. 

Råmaterialer og råvaremarkedet
Rådet vedtok konklusjoner om råvaremeldingen her  og drøftet hovedutfordringer i råvaremarkedet i form av eksessive prisfluktuasjoner og risiko for forstyrrelser/reduksjoner i tilgangen på råmaterialer/råvarer.

Kommisjonen inviteres til å komme med innspill til arbeidet i G-20 prosessen vedrørende prisfluktuasjoner på råvaremarkedet og å utarbeide analyser om forholdet mellom råvaremarkedet og markedet for råvarederivater.    

Forøvrig støtter Rådet i hovedsak Kommisjonens forslag med fokus på følgende tre hovedpilarer som reflekterer hovedelementene i EUs initiativ for råmaterialer:

• Utvikling av EUs råvarediplomati for å sikre rettferdig og bærekraftig tilgang til råmaterialer på det internasjonale markedet;

• Fremme av teknologi som vil bidra til økte investeringer i utvinning av Europas egne naturressurser;

• Ressurseffektivitet og gjenvinning for å redusere etterspørselen etter primære råmaterialer.

Kommisjonen oppfordres til å bidra til at medlemslandene utvikler en nasjonal mineralpolitikk, herunder planlegging for utnyttelse av landarealer og autorisasjon for utvikling og utvinning av mineralressurser. Kommisjonen inviteres også til å fremme innovasjon, forskning og utvikling i forhold til verdikjeden for råmaterialer og å vurdere grunnlaget for å lansere et europeisk innovasjonspartnerskap for råmaterialer.

Utvikling av et velfungerende infrastruktursystem anses nødvendig for å sikre effektiv tilgang til råmaterialer og dermed styrke industriens konkurranseevne.

Årlig vekstundersøkelse (Annual Growth Survey)
Den årlige vekstundersøkelsen utgjør et viktig grunnlag for ”Det europeiske semester” som representerer seksmånedersperioden hvor medlemslandenes budsjett og strukturpolitikk blir gjennomgått for å avdekke mulig inkonsistens og tilløp til ubalanser, før budsjettene blir endelig vedtatt nasjonalt.

Temaet ble diskutert både av forsknings- og næringsministrene som forberedelse til møtet i Det europeiske råd 24. og 25. mars.

Næringsministrene fokuserte på følgende områder:

• Relasjonene mellom industriell konkurranseevne og de fem hovedmålene i Europa 2020 strategien;

• De mest presserende vekstfremmende tiltakene for å fremme industriens konkurranseevne;

• EU-initiativ som er best egnet til å bidra til gjennomføringen av Europa 2020 strategien.

Fiskal konsolidering og makroøkonomisk stabilitet samt en konkurransedyktig europeisk industri globalt anses som viktige forutsetninger for økonomisk vekst.

Forskningsministrene diskuterte prioriteringer i medlemslandene av investeringer i vekstfremmende tiltak som forskning, utdanning og innovasjon, og behovet for reformer innenfor de aktuelle politikkområdene. 

Andre spørsmål
Rådet noterte seg Kommisjonens melding om informasjonssystemet for det indre marked (IMI) og Kommisjonens presentasjon av de viktigste elementene i SOLVIT-rapporten for 2010.

Kommisjonen la fram en kort presentasjon her av meldingen om midtveisvurderingen av Small Businesses Act med fokus på smarte reguleringer, tilgang til finansiering, markedstilgang og entreprenørskap.

 

 

Til toppen