Drøftet situasjonen i maritim næring

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg møtte organisasjonene i skipsfartsnæringen torsdag 23. mars. Temaet var situasjonen i næringen og oppfølgingen av fartsområdeutvalget.

Fiskeriminister Per Sandberg og næringsminister Monica Mæland møtte organisasjonene i skipsfartsnæringen.
Fiskeriminister Per Sandberg og næringsminister Monica Mæland møtte organisasjonene i skipsfartsnæringen. Foto: Foto: NFD/Håkon Jacobsen

- Maritim næring er en stor og viktig næring for Norge. Helt siden regjeringen tiltrådte har vi jobbet med tiltak som skal treffe og løfte den maritime næringen, og sikre norske sjøfolk, sier næringsminister Monica Mæland.

Skipsfartsnæringen i Norge står overfor en utfordrende markedssituasjon som berører både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Regjeringen har gjennom oppfølgingen av maritim strategi og Fartsområdeutvalget fått på plass tiltak for å styrke næringens konkurransekraft og bevare norsk maritim kompetanse.

Den siste tiden har det vært mye debatt om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, omflagging til norsk internasjonalt skipsregister (NIS) av passasjerskip i utenriksfart, og konkurransesituasjonen for norske sjøfolk.

- Målet vårt er å få gjennomført flertallets anbefalinger fra fartsområdeutvalget og regjeringens maritime strategi. Når det gjelder passasjerskip i NIS, er målet vårt å følge innstillingen flertallet i utvalget ga. I høringsrunden og i møtet med organisasjonene har det vært pekt på at forslaget har noen utilsiktede konsekvenser. Dette skal vi se nærmere på, sier næringsministeren.

Maritim næring er en viktig næring for Norge, og bevilgningen til tilskuddsordningen for sjøfolk i 2017 er 2,1 milliarder kroner. Neste uke lovfestes ordningen.

- Vi ønsker å fortsette dialogen med organisasjonene slik at eventuelle nye momenter for å sikre konkurranseevnen til norske sjøfolk og rederier kommer på bordet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Det norske maskinistforbund, LO, Norges Sjøoffisersforbund, Norges Sjømannsforbund, Kystrederiene, NHO Sjøfart og Norges Rederiforbund var tilstede på møtet. I tillegg deltok ledelsen og tillitsvalgte fra Color Line. 

Flere bilder fra møtet finner du her.

 

Til toppen