Ekspertgruppe skal gi innspill til ny strategi og nye tiltakspakker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En ny ekspertgruppe som skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene. Ekspertgruppens vurderinger blir viktig inn i arbeidet med nye tiltakspakker og revideringen av regjeringens strategi for covid-19-pandemien

– Nå har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltakene har store konsekvenser for hele samfunnet og for vår økonomi. For å kunne håndtere pandemien på en mest mulig forutsigbar måte fremover, trenger vi mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.  

Før julen 2021 innførte regjeringen nasjonale smitteverntiltak som følge av den usikre situasjonen med omikronvarianten. Tiltakene vil justeres fremover. Omikron gir mindre alvorlig sykdom og en høy andel av befolkningen er nå fullvaksinert. Det endrer forutsetningene for håndtering av pandemien. Regjeringen ønsker derfor ny og oppdatert kunnskap om de samfunnsøkonomiske konsekvensene og avveiingene av tiltak.

– Vi ønsker større forutsigbarhet for sektorene som rammes hardt av koronatiltakene. Vår plan er å utarbeide tiltakspakker som skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter. Det vil gjøre det enklere å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skal skape bedre forutsigbarhet. For at tiltakspakkene skal treffe best mulig, er det viktig med mer kunnskap om samfunnseffektene. Det vil ekspertutvalget bidra med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag, i samarbeid med andre, å utarbeide forslag til mulige pakker med smitteverntiltak på ulike tiltaksnivåer. Disse bør kunne brukes både til innstramming og lettelser av tiltak.

Regjeringen jobber også med å oppdatere strategi og beredskapsplan for håndtering av pandemien. Revidert strategi skal legges frem våren 2022 og vil beskrive hvordan vi skal leve med viruset på lang sikt. Et hovedmål er minst mulig belastning for enkeltindivider og for hele samfunnet. Analysene og vurderingene til ekspertgruppen vil bli viktig inn i arbeidet med revidert strategi. 

Ekspertgruppen skal ledes av professor Steinar Holden. Ekspertgruppen er sammensatt av personer med bred kompetanse og innsikt i samfunnsøkonomi, medisin og helse.

Ekspertgruppen skal levere endelige rapport senest innen utgangen av mars. Gruppen skal avgi delrapporter før dette, inkludert en vurdering av tiltakspakkene som utarbeides av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Les mandatet

Medlemmer i ekspertgruppen 

  • Steinar Holden, professor, økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Oona Dunlop, leder for klinisk etikk-komité (KEK), og overlege dr. med., CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

  • Styrk Fjærtoft Vik, kommuneoverlege Kristiansand
  • Ingrid Hjort, postdoktor, institutt for samfunnsøkonomi, BI
  • Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
  • Hans Olav Melberg, professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT
  • Anne Spurkland, professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Underviser i anatomi og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer.
  • Thomas von Brasch, forsker, økonom, SSB
  • Karen Walseth Hara, lege, Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Katrine Vellesen Løken, økonom, professor ved Norges handelshøyskole