Ekspertutvalg skal vurdere inntektssystemet for fylkeskommunene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Et ekspertutvalg skal gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene, for å sikre at det fortsatt er treffsikkert ved endringer i fylkesinndelingen. – Alle skal ha tilgang på gode tjenester, uavhengig av hvor de bor. Inntektssystemet er viktig for å gjøre dette mulig, siden det utjevner forskjeller mellom fylkeskommunene, sier Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister (Sp).

Fylkeskommunen har ansvar for viktige tjenester for folk og lokalsamfunn, som videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtransport og tannhelse. Tjenestene blir finansiert med fylkeskommunenes frie inntekter, som fordeles gjennom inntektssystemet.

Det er stor variasjon mellom fylkeskommunene når det gjelder geografi, reiseavstander og alderssammensetning. Noen fylker har lange reiseavstander og spredt bosetning, noe som blant annet kan gi økte kostnader til skoleskyss og en mer desentralisert skolestruktur. Andre fylker har storbyområder der en stor andel av befolkningen er avhengig av offentlig kollektivtransport.

Slike forskjeller innebærer at hvilke tjenester innbyggerne har behov for, og kostnadene ved å tilby dem, varierer mellom fylkeskommunene. Det overordnede målet med inntektssystemet er å utjevne fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger, slik at alle settes i stand til å tilby et likeverdig tjenestetilbud.

Befolkningssammensetning, bosettingsmønster og infrastruktur endrer seg over tid. For å fange opp disse endringene, er det viktig å gå gjennom inntektssystemet med jevne mellomrom. Det er særlig viktig å vurdere systemet når det skjer endringer i fylkesinndelingen.

– Inntektssystemet må revideres når noen av fylkeskommunene deles. Hvis vi viderefører dagens system, kan delingene i seg selv gi utilsiktede endringer i inntektsfordelingen mellom fylkeskommunene. I Hurdalsplattformen har vi derfor varslet at vi skal sette ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene, sier Gram.

Ekspertutvalget skal ledes av Trond Erik Lunder, seniorforsker ved Telemarksforsking. Utvalget skal gjøre en helhetlig vurdering av inntektssystemet for fylkeskommunene, og levere en rapport med forslag til endringer innen 1. desember 2022.

Utvalget består av til sammen fire forskere og fire medlemmer fra fylkeskommunene. Alle medlemmer deltar i kraft av sin fagkompetanse, og ikke som representanter for organisasjonen de tilhører. I mandatet er det presisert at alle fylkeskommuner skal involveres underveis i arbeidet.

Utvalgsmedlemmer

  • Trond Erik Lunder, seniorforsker, Telemarksforsking (Midt-Telemark)
  • Ole Henning Nyhus, seniorforsker, Senter for økonomisk forskning / NTNU Samfunnsforskning (Trondheim)
  • Silvia Johanne Olsen, avdelingsleder, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
  • Knut Moum, pensjonist (Oslo)
  • Gunn Randi Seime, assisterende fylkeskommunedirektør, Møre og Romsdal fylkeskommune (Vestnes)
  • Grethe Hjelle, økonomidirektør, Viken fylkeskommune (Rælingen)
  • Sveinung Salater, seksjonsleder økonomi, Trøndelag fylkeskommune (Trondheim)
  • Ole Stian Søyseth, økonomisjef Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune (Vadsø)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00