En bedre hverdag for veteranene

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok 6. september evalueringsrapporten om Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste. Evalueringsrapporten ble mottatt på vegne av de syv involverte statsrådene.

­­ — Mange veteraner og familiene deres opplever i dag at de i større grad blir sett, anerkjent og ivaretatt. Det er en positiv utvikling, og vi må fortsette dette arbeidet, sier forsvarsministeren.

Evalueringsrapporten, som er utarbeidet av PwC, viser at det er gjort gode fremskritt i arbeidet med oppfølging av personell som har deltatt i internasjonal tjeneste de siste årene. Det tverrsektorielle samarbeidet mellom syv departementer har vært avgjørende. Samarbeidet mellom Forsvarsdepartementet (FD), Forsvaret og veteranorganisasjonene har også hatt stor betydning.

Evalueringsrapporten om "I tjeneste for Norge" ble mottatt 6. september med flere av organisasjonene til stede ved presentasjonen.
Evalueringsrapporten om "I tjeneste for Norge" ble mottatt 6. september med flere av organisasjonene til stede ved presentasjonen. Foto: Lars Gjemble, FD

Ved inngangen til denne regjeringsperioden var det utfordringer både i Forsvaret og i det sivile hjelpeapparatet. Mange veteraner opplevde tjenestene som lite koordinerte og dels preget av manglende kompetanse på feltet. Situasjonen er i dag bedre, ikke minst på grunn av kompetansesenteret på NAV Elverum. Det bistår saksbehandlere ved NAV-kontorer over hele landet i saksbehandlingen av søknader fra veteraner. I Oslo er det opprettet en egen veterankontakt ved NAV, og saksbehandlingen av erstatningssaker er sentralisert dit. Saksbehandlingstiden i Statens pensjonskasse er betydelig redusert.

Det er også bygget kompetanse i det sivile hjelpeapparatet gjennom faglige nettverk og opplæringspakker, bl.a. i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene). 

 — Vi er på god vei til å nå de målene vi satte oss, sier Ine Eriksen Søreide. Hun trekker også fram arbeidet som Forsvaret har gjort i samarbeid med NHO Service for å gjøre det lettere for veteraner å få jobb i sivil sektor. Det er laget såkalte kompetansebevis, som formidler veteranenes spesielle kompetanse på en måte som er forståelig hos sivile arbeidsgivere.

 — Vi må sørge for at veteranenes unike kompetanse blir sett og brukt, sier forsvarsministeren.

Mange veteraner opplever også økt anerkjennelse fra samfunnet, blant annet på frigjørings- og veterandagen 8. mai og medaljeseremonier med regjeringens deltakelse.

— Et samfunn kan på mange måter måles på hvordan det ivaretar veteranene sine. Vi har gjort store forbedringer innenfor dette området, men vi er enda ikke i mål. Arbeidet med å ivareta veteranene våre må derfor fortsette med styrke i årene som kommer, avslutter forsvarsministeren.

Du kan lese rapporten her: Evaluering av Regjeringens oppfølgingsplan I tjeneste for Norge - PwC.pdf

Følgende departementer står bak oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge»:

Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet

Til toppen