Endring av opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning på høring

Lærere i kroppsøvings- og idrettsfag må ha kvalifikasjoner på samme høye nivå som andre lærere i skolen, mener regjeringen.

Fra høsten 2019 innføres krav om mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I PPU-forskriften er det i dag en åpning for å ta inn søkere med bachelor i idrettsfag også etter 2019. Denne åpningen foreslås fjernet, slik at PPU-studenter med kroppsøvings- og idrettsfaglig bakgrunn i fremtiden må ha mastergrad. Dette forslaget til forskriftsendring er ute på høring, med frist 27. april.

Åpningen i forskriften gjaldt i utgangspunktet idrettsutøvere. I en høring våren 2017 ble det klart at denne ikke er velbegrunnet. Høyere status for kroppsøvings- og idrettsfag, og bedre rekruttering av lærere i fagene, oppnås neppe ved å stille lavere krav. 

I forskriftsendringen som nå er ute på høring foreslås det en overgangsordning fra 2019 til 2022. I denne perioden kan studenter ta PPU dersom de har bachelorgrad med 180 studiepoeng i kroppsøving og idrettsfag med karakteren c eller bedre.

Til toppen