Endring av reindriftsloven på høring

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag om endring i reindriftslovens § 60 på høring. Formålet med endringen er at grunnlaget for en økologisk bærekraftig reindrift skal opprettholdes.

– Det er gjort eit langsiktig arbeid for å få redusert reintalet slik at dette nå er tilpassa beitegrunnlaget, og er på det nivået som er fastsett i bruksreglane.  Det er særs viktig at grunnlaget for ei økologisk berekraftig reindrift blir oppretthalde framover, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.    

– Derfor må det gjennomførast tiltak som hindrar ei ny utvikling av reintalet som  ikkje er ønskjeleg. Den endringa som nå blir foreslått i reindriftsloven vil ha forebyggande effekt med omsyn til reintalsauke, og dermed gi grunnlag for mindre uro og konflikar, seier Dale.

Fylkesmannen skal kunne fastsette et høyeste reintall

Det blir sendt på høring forslag om en tilføyelse i reindriftsloven § 60 slik at Fylkesmannen, dersom særlige grunner foreligger, skal kunne fastsette et høyeste reintall per siidaandel. Endringen skal hindre reineiere i å øke reintallet etter gjennomført forholdsmessig reduksjon. 

Særlige grunner

Det vil også bli gitt en forskrift der det angis nærmere hva som skal anses som særlige grunner. Med særlige grunner menes situasjoner der reintallet i siidaen, etter endt forholdsmessig reduksjon, viser seg å stige med mer enn 5% over fastsatt øvre reintall. Reintallet for den enkelte siidaandel vil i en slik situasjon bli fastsatt til det nivået det var før økningen. Det forutsettes at Fylkesmannen ikke kan fatte slikt vedtak for lengre tid enn fem år av gangen.

Samtidig skal det legges til rette for at det interne selvstyret fortsatt kan fungere ved at det åpnes for at to eller flere siidaandeler kan omfordele reintall innenfor rammen av det myndighetene har fastsatt.