Endring i medleverforskriften

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialdepartementet endret 4. april midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger. Medleverordningen innebærer at arbeidstakere kan oppholde seg på arbeidsplassen i lengre perioder for å ivareta særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver ved en institusjon.

Endringen innebærer at forskriften også gjelder arbeid ved omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Hva som regnes som omsorgssenter er regulert i barnevernsloven kapittel 5A. Disse institusjonene kan etter denne endringen benytte medleverordninger etter medleverforskriften. 

Endringen nedenfor vil bli publisert på lovdata.

Ny § 1 første ledd:

(1) Denne forskriften gjelder arbeid ved institusjoner hvor det er nødvendig at arbeidstaker oppholder seg i lengre sammenhengende perioder, for å ivareta institusjonens særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver (medleverordninger) for personer med rus eller adferdsproblemer og enslige mindreårige asylsøkere jf. lov om barneverntjenester § 5A-1.

Ny kommentar til paragrafen:

Forskriften gjelder også arbeid ved omsorgssentre for mindreårige som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Hva som regnes som omsorgssenter etter reglene her, er nærmere regulert i barnevernsloven kapittel 5A. Som mindreårig regnes etter barnevernlovens § 5A-1 barn under 15 år, men Kongen kan etter barnevernlovens bestemmelser utvide dette til også gjelde barn over 15 år.